INFORMACIJA o podnošenju zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zahvata izgradnje građevine gospodarske namjene u Koprivnici

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Izgradnja građevine gospodarske namjene – pretežito poslovno trgovačke djelatnosti
Nositelj zahvata: PAP-PROMET d.o.o., Sveta Nedjelja
Lokacija zahvata: Gospodarska ulica, na kčbr. 7893/6, k.o.Koprivnica
Projektant/konzultant: Horus business consulting, Ured Zagreb, Lanište 3a
Datum zaprimanja zahtjeva: 12. 08. 2015. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) na JLS Dalja udaljenost od područja:

HR 2001320 Crna Gora

HR 2000368 Peteranec

HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje

Zaštićena područja:
Svrha provedbe OPEM postupka –          Zbog ishođenja potrebne dokumentacije za međunarodno financiranje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA:  UP/I 612-07/15-01/17
URBROJ: 2137/1-04/13-15-2
Koprivnica, 12. kolovoza 2015.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.v.r.