Informacija o podnošenju zahtjeva za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje VIPnet tornja na području Suhe Katalene

INFORMACIJA
o podnošenju zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje ID 1582a KC-RIBNJAČKA osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže VIPnet d.o.o. u k.o. Suha Katalena

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Izgradnja ID 1582a KC-RIBNJAČKA osnovne postaje   elektroničke komunikacijske mreže   VIPnet d.o.o.
Nositelj zahvata: VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, pp 470, 10002 Zagreb
Lokacija zahvata: kčbr. 1967/9, k.o. Suha Katalena
Projektant: Dinatronic d.o.o., Trg Petra Zrinskog 10, Vrbovec
Datum zaprimanja zahtjeva: 23. 10. 2015. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje
Zaštićena područja:

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/15-01/20
URBROJ: 2137/1-04/13-15-2
Koprivnica, 28. listopada 2015.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r