Informacija o podnošenju zahtjeva za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu projekta Revitalizacija Poučne staze Kalnik

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Revitalizacije Poučne staze Kalnik
Nositelj zahvata: TZO Kalnik, Trg Stjepana Radića 5/II
Lokacija zahvata: Više lokacija unutar k.o. Kalnik, uz Planinarski dom i na Poučnoj stazi
Projektant: TZO Kalnik
Datum zaprimanja zahtjeva: 26. 10. 2015. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje

HR2001318 Kalnik- Vranilac

Zaštićena područja: Značajni krajobraz Kalnik

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/15-01/21
URBROJ: 2137/1-04/13-15-2
Koprivnica, 28. listopada 2015.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r.