Informacija o određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 160. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) daje slijedeću

I N F O R M A C I J U
o izradi i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš
“Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije
za razdoblje 2014.-2020.”

Nadležno tijelo za postupak izrade strateške studije
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, Koprivnica

Pravni temelj
Članak 68. Zakona o zaštiti okoliša i članak 5. i 6. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš

Cijeli tekst Informacije možete vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode