Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 166. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13 i 78/15), članka 16., stavka 8. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ br. 8/14), članka 16., stavka 1.,3., i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke s informacijom Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:UP/I 351-03/17-02/14, URBROJ:517-06-2-2-1-17-6 od 8. lipnja 2017.) objavljuje početak

J A V N O G    U V I D A
u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli
odlagališta otpada PIŠKORNICA, operatera
Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Informaciju o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec možete pročitat u privitku.

Javni uvid u Nacrt rješenja dostupan je i na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje vodi postupak:

http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html

Odsjek za zaštitu okoliša  i zaštitu  prirode KKŽ