Informacija o izradi i određivanju sadržaja SPUO Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 160.  stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštite okoliša  („Narodne novine“ broj 80/13.,  153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 5. stavak 6.  Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima  zaštite okoliša (“Narodne novine” broj. 64/08) daje slijedeću

I N F O R M A C I J U
o izradi i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš
“Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje  2021.-2027.”

 

Nadležno tijelo za postupak izrade strateške studije

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemčićeva 5, Koprivnica.

 

Cijelu Informaciju možete pročitati na slijedećoj poveznici: https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2021/03/Informacija-o-izradi-i-odre%C4%91ivanju-sadr%C5%BEaja-SPUO-Plana-razvoja-KK%C5%BD-2021.-2027..pdf

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu