Informacija Ministarstva o zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postrojenja TE Koprivnički Ivanec, 55 MWt

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, na svojim je stranicama, kao tijelo nadležno za provedbu postupka,
objavilo Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje termoelektrane Koprivnički Ivanec na drvenu biomasu, od 55 MWt, nositelja djelatnosti, tvrtke E-two-energy d.o.o., Koprivnički Ivanec.

Ministarstvo je povodom navedenog zahtjeva, zatražilo županijsko nadležno tijelo da, u smislu pravne pomoći, provede postupak javne rasprave i koordinira javno izlaganje kao što je to provedeno i u slučaju organiziranja javne rasprave za postupak procjene utjecaja na okoliš (ovog i svih drugih zahvata gdje je nadležno tijelo za provedbu postupka MZOPU). Pri tome je isto Ministarstvo Odlukom (KLASA:UP/I 351-03/10-02/71, URBROJ:531-14-3-10-5) i Zamolbom Uprave za procjenu okoliša i industrijskog onečišćenja (KLASA:UP/I 351-03/10-02/71, URBROJ:531-14-3-15-10-6, od 14. listopada 2010), odredilo osnovne uvjete provođenja javne rasprave (mjesto provođenja javne rasprave/uvida, mjesto održavanja javnog izlaganja, vrijeme trajanja, način obavješćivanja javnosti i dr.). U Informaciji su navedeni i sudionici u postupku – MZOPU, Ministarsvo kulture – Uprava za zaštitu prirode, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Uprava gospodarenja vodama Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Informacija je objavljena na stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te je možete vidjeti ovdje:

http://www.mzopu.hr/doc/Zastita_okolisa/Informacija_14_10_2010_1.pdf

Ana List, dipl.biol.
Voditeljica Pododsjeka za zaštitu okoliša,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA