INA ishodila Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za izgradnju i korištenje magistralnog plinovoda do CPS Molve

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 9. srpnja 2008. izdalo je pozitivno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš za zahvat izgradnje i korištenja magistralnog plinovoda od čvora Međimurje do CPS Molve, na zahtjev nositelja zahvata INA, Sektor proizvodnje nafte i plina iz Zagreba. Nakon provedenog postupka PUO i temeljem Studije utjecaja na okoliš koju je izradio RGN fakultet iz Zagreba, Ministarstvo je Rješenjem propisalo niz mjera zaštite i praćenja stanja okoliša koje je potrebno uvažavati i primjenjivati tijekom izvođenja zahvata,  korištenja plinovoda i istekom roka njegove uporabe. Podatke o provedenom praćenju stanja okoliša INA je obvezna dostavljati Pododsjeku jednom godišnje za proteklu godinu.

Planirani otpremni tehnološki plinovod predviđen je u dužini oko 70 km i prelazi područjem triju gradova i 20 općina u dvije županije. Osnovna namjena mu je transport plina s eksploatacijskih polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec u Međimurskoj županiji do CPS Molve u Koprivničko-križevačkoj županiji, gdje će se plin dalje obrađivati i pripremati za otpremu do potrošača. Trasa plinovoda projektirana je tako da od mjesta Ferketinec do CPS Molve plinovod mora pratiti trasu postojećeg naftovoda tvrtke JANAF i to na način da ide zapadno od trase JANAF-a od Ferketinca do mosta na rijeci Dravi kod Donje Dubrave, a od D.Dubrave do CPS-a istočno od trase naftovoda uz tri odmaka (kod mjesta Goričan, Domašinec i Koprivnički Ivanec).

Javni uvid bio proveden je mjesec dana u Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj županiji u svim općinama i gradovima kroz koje plinovod prolazi o čemu je javnost bila obaviještena putem lokalnih i regionalnih novina, oglasnih ploča i Internet stranica nadležnog Ministarstva. Javna rasprava održana je 9. travnja u Gradskoj vijećnici gdje je nekolicina zainteresiranih skupina iznijela svoje primjedbe i sugestije na materijal studije utjecaja na okoliš. Najveće primjedbe bile su od strane općine Koprivnički Ivanec o tome da će se blokadna stanica br. 7, predviđena na području na kojem je planirana izgradnja čvorišta i prilaza sa županijske ceste br 2090 na brzu Podravsku cestu, morati izmjestiti na drugu lokaciju. Riješeno je da će se točne koordinate blokadnih stanica definirati u fazi ishođenja posebnih uvjeta, a prije ishođenja lokacijske dozvole. Iako je javni uvid prošao, Studiju utjecaja na okoliš s grafičkim prilozima svima zainteresiranima moguće je dobiti na uvid u prostorijama Pododsjeka za zaštitu okoliša.