Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – ulična fekalna kanalizacija sa tipskim biološkim pročistačem, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/88
URBROJ: 2137/1-05/202-16-010
Križevci, 27.07.2016.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO , HR-48214 Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, OIB 85606488440 zastupan po Općinskom načelniku Vladimiru Oguman na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, HR-48214 Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, OIB 85606488440:

 • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – ulična fekalna kanalizacija sa tipskim biološkim pročistačem, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 4/2, 12/3, 5/4, 9/1, 448/1, 448/2, 2049/1, 2048/3, 2048/4, 2048/5, 2048/6, 2048/8, k.o. Sveti Ivan Žabno (Sveti Ivan Žabno, A. G. Matoša),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake ZOP:7-2015, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Branko Nemčić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2619, a sadržava:

 1. građevinski projekt ulična fekalna kanalizacija sa tipskim biološkim pročistačem oznake T.D. 007/15 od 06.2015. godine, ovlašteni projektant Branko Nemčić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2619 (ENGLER d.o.o. HR-48260 Križevci, Smičiklasova 48, OIB 46566935514) – MAPA 1/1_.

II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.

III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

Obrazloženje

Investitor OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, HR-48214 Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, OIB 85606488440, zastupana po Općinskom načelniku Vladimiru Oguman, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 28.09.2015. godine izdavanje građevinske dozvole za:

 • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – ulična fekalna kanalizacija sa tipskim biološkim pročistačem, 2. skupine

na katastarskim česticama k.č.br. 4/2, 12/3, 5/4, 9/1, 448/1, 448/2, 2049/1, 2048/3, 2048/4, 2048/5, 2048/6, 2048/8, k.o. Sveti Ivan Žabno (Sveti Ivan Žabno, A. G. Matoša), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.

b) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima

 • Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake 007/15, od 06.2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu  Branko Nemčić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2619,

c) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom

d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar, Pogon Križevci – Potvrda glavnog projekta, BROJ: 400601-3048/2015, od 15.07.2015. godine
 • Komunalno poduzeće d.o.o. – Potvrda glavnog projekta, , BROJ: 969-2/2015, od 13.10.2015. godine
 • Hrvatske vode, VGO za gornju Savu – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/15-07/0002717, URBROJ: 374-3107-01-15-2, od 23.07.2015. godine
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/15-02/2058, URBROJ: 376-10/CDV2-15-4(HP), od 04.09.2015. godine
 • Radnik-plin d.o.o. – Potvrda glavnog projekta, UR.BROJ: 174/jf, od 14.07.2015. godine
 • Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu djelatnost, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Pododsjek za energetiku, promet i poslove zaštite i spašavanja – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-01/15-01/48, URBROJ: 2137/1-03/20-15-2, od 14.07.2015. godine
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Potvrda glavnog projekta, KLASA:361-03/15-02/2058, URBROJ:376-10/DV2-15-4(HP), od 04.09.2015. godine
 • Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode – Potvrda glavnog projekta, KLASA:351-02/16-01/100, URBROJ: 2137/1-05/18-16-2, od 12.07.2016. godine
 • Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/16-05/1490, URBROJ: 534-07-2-1-2-1/1-16-2, od 13.07.2016. godine
 • Ministarstvo poljoprivrede – Potvrda glavnog projekta, KLASA:350-05/16-01/373, URBROJ: 525-07/0800-16-2, od 21.04.2016. godine
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Rješenje – da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, KLASA: UP/I-351-03/16-08/02, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9, od 20.06.2016. godine.

e) priložen je dokaz pravnog interesa

 • Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2667, 1337, 64, 1006, 1893, k.o. Žabno, od 25.09., 15.07., 25.09.2015. godine, pod brojem KI-/12674/15, 9432/15, 9429/15, 12675/15, 9430/15.
 • Ugovor o pravu građenja za kčbr. 2048/5 i 2048/6, k.o. Žabno, sklopljen između Općine Sv. Ivan Žabno i Vladimir Friščić iz Sv.I.Žabna, Predavec Križevački 2, od 02.09.2015. ovjeren od javnog bilježnika Nataše Jelić-Veršić, broj: OV-4251/15 od 04.09.2015. godine,
 • Ugovor o pravu građenja za kčbr. 2049/1, k.o. Žabno, sklopljen između Općine Sv. Ivan Žabno i Dobrović Dražena iz Zagreba, Babićev prilaz 4, od 18.09.2015. ovjeren od javnog bilježnika Radojka Galić, broj: OV-4661/15 od 22.09.2015. godine,
 • Ugovor o pravu građenja za kčbr. 9/1, 448/1, 448/2, k.o. Žabno, sklopljen između Općine Sv. Ivan Žabno i OŠ “Grigor Vitez” iz Sv.I.Žabna, Trg K. Lukaša 72, od 18.09.2015. ovjeren od javnog bilježnika Nataše Jelić-Veršić, broj: OV-4485/15 od 21.09.2015. godine,
 • Ugovor o pravu građenja za kčbr. 2048/3, 2048/4, 2048/8, k.o. Žabno, sklopljen između Općine Sv. Ivan Žabno i Košćević Ivka iz Brezovljana 11, od 18.09.2015. ovjeren od javnog bilježnika Nataše Jelić-Veršić, broj: OV-4473/15 od 18.09.2015. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,
c) da je proveden postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/16-08/02, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9, od 20.06.2016. godine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu jer planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i ne nalazi unutar područja ekološke mreže
d) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:

 • PPUO Sveti Ivan Žabno – “Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/05., 5/09. i 1/11.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to čl.153., 154., 183.-187. PPUO Sv.I. Žabno.

e) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
f) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
g) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
h) građevina je sustav odvodnje otpadnih voda (fekalna kanalizacija) i planiran je priključak na tipski biološki pročistač sa ispustom u vodotok te je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
i) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
j) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 0,00 kuna na račun broj HR2123860021800006000 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. Zakona o upravnim pristojbama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

POMOĆNICA PROČELNIKA
Vesna Telban, mag.ing.arch., v.r.