Gospodarenje otpadom – obveze lokalne samouprave

1. Temeljne odredbe gospodarenja otpadom sadržane su u :
• Zakon o otpadu (NN br. 178/04 i 111/06) i pripadajući mu pravilnici,
• Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN br. 60/08)
• Plan gospodarenja otpadom RH (NN br. 85/07)
• Plan gospodarenja otpadom KKŽ 2008-2015 god. (SG KKŽ br. 5/08)

2. Neke od obveza JLS:
• Gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom,
• Općina i grad dužni su međusobno surađivati i uz koordinaciju županije osigurati provedbu propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada.
• Do 31.12.2008. godine dužni su u prostorno planskoj dokumentaciji predvidjeti lokacije građevina namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanja otpada.
• Do 31.12.2008. god. – postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom te osigurati gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta građevnim otpadom do 10.10.2008. – moguća suradnja više JLS
• Reciklažna dvorišta trebaju biti projektirana po odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/07 i 111/07).
• Komunalni redar je dužan narediti pravnoj i/ili fizičkoj osobi, koja je nepropisno odbacila otpad u okoliš da navedeni otpad, o svojem trošku i odgovornosti adekvatno zbrine. Ukoliko se ne postupi po nalogu komunalnog redara, to če učiniti općina/grad na trošak odgovorne osobe

3. Nakon usvajanja županijskog PGO slijedi izrada i donošenje PGO jedinica lokalne samouprave za 8-godišnje razdoblje
• Donose se temeljem čl. 11 Zakona o otpadu.
• Trebaju biti usklađeni sa županijskim PGO.
• Prije usvajanja na vijeću, potrebno je ishoditi mišljenje Pododsjeka za zaštitu okoliša KKŽ o usklađenosti sa propisima i PGO KKŽ.
• Plan se objavljuje u službenom glasilu JLS
• Provedbu Plana nadzire nadležno tijelo Županije (Pododsjek)
• Gradonačelnik/općinski načelnik dostavlja do 30.travnja tekuće godine za prošlu godinu Izvješće o izvršenju Plana, vijeću na usvajanje i na objavu u službeno glasilo JLS.

4. Plan gospodarenja otpadom JLS:
• U početnom dijelu Plana navesti općenite podatke o JLS (kratki izvod iz Prostornog plana uređenja JLS) kao i prikaz postojećeg stanja gospodarenja otpadom na području općine/grada.
• Okvirni sadržaj:
– Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada,
– Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
– Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
– Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
– Izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.