EKO info (8): Unos podataka u Bazu ROO

Nakon što su na adresu vaše e-pošte pristigli korisnički podaci za pristup bazi ROO odnosno korisničko ime i lozinka možete započeti s unosom Vaših podataka.

Osim korisničkog imena i lozinke za unos podataka biti će Vam potrebni i sljedeći podaci: Gauss-Krügerove koordinate (GK) i NKD broj.

Gauss-Krügerove koordinate (GK)

Jedan od podataka kojeg ste dužni dostaviti prilikom ispunjavanja obrazaca su i koordinate lokacija.

Koordinate koje upisujete trebaju biti Gauss-Krügerove koordinate (GK). To su x i y koordinate koje se sastoje od 7 znamenki. Teritorij Republike Hrvatske preslikava se u dva koordinatna sustava, tj. dvije zone, 5. i 6. zonu računajući od Greenwich-kog meridijana.

Za očitavanje GK koordinata možete koristiti slijedeće:

© Topografske karte u mjerilu 1: 25 000 (TK25) Državne geodetske uprave – DGU, sadrže Gauss-Krügerovu koordinatnu mrežu, pa se s njih mogu očitati koordinate.

INFO: Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10 000 Zagreb; http://www.dgu.hr/

© Ručni GPS uređaj – GK koordinate možete očitati i pomoću GPS uređaja.

© Kontaktirajte Područni ured za katastar, odnosno zatražite uslugu ovlaštenog geodeta.

Vrijednosti koordinata, određenih jednim od gore navedenih načina, treba u obrasce unijeti zaokružene na najbliži metar.

NKD

Sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.-NKD 2007. (Narodne novine broj 58/07) pravnim subjektima od strane Državnog zavoda za statistiku (DZS) dodijeljeni novi NKD brojevi. Prema podacima DZS do sada je izdano oko 164.000 novih brojeva.

Moguće je da pojedini obveznici dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša još nemaju dodijeljen novi NKD broj. Iz tog razloga molimo obveznike dostave podataka u ROO da od Državnog zavoda za statistiku zatraže dodjelu novog NKD broja. Procedura izdavanja novog NKD broja traje oko 14 dana.

Ukoliko ste bili aktivni poslovni subjekt, Obavijest o razvrstavanju i klasifikaciji vaše djelatnosti po službenoj dužnosti o novom NKD-u dobili ste direktno od Zavoda. Ukoliko Obavijest niste dobili, obratite se Zavodu.

MBS, MBO i JMBG

Prilikom podnošenja Zahtjeva za dodjelu korisničkog računa za unos podataka u Bazu ROO potrebno je navesti obavezne podatke u skladu s Pravilnikom o ROO. Osnovni podaci potrebni za registraciju u Bazu ROO su Matični broj subjekta – MBS (dodjeljuje se prilikom registracije tvrtke pri Trgovačkom sudu u Sudski registar trgovačkih društava i jedinstven je za svaku tvrtku), kao, Matični broj obrta – MBO kao i Jedinstveni matični broj građana – JMBG.

Dolje navedene korisnike (pod 1. i 2.) koji nemaju dodijeljene brojeve kod Trgovačkih sudova, a koji su Obveznici ROO da kod ispunjavanja Zahtjeva za dodjelu korisničkog računa za unos podataka u Bazu ROO kod Agencije za zaštitu okoliša zatraže dodjelu MBS i MBO brojeva.

1.     DRŽAVNE USTANOVE koje nisu registrirane pri Trgovačkom sudu i nemaju MBS (npr. Ministarstva)

2.     PRAVNE OSOBE koje nemaju registriranu djelatnost ili nemaju MBO (npr. poljoprivredna domaćinstva – OPG-ovi)

Unos podataka u Bazu ROO

              Obveznik je dužan svoje podatke unijeti u Bazu ROO na slijedeći način:

              Obveznik unosi svoje podatke u Bazu ROO odabirom opcije „Unos u obrasce“, a u skladu s Uputama za korisnike baze ROO“. Također možete download-ati prezentacije s Radionice ROO u kojoj su opisani koraci unosa podataka u bazu ROO.

              Podaci koje obveznik dostavlja moraju biti potpuni, dosljedni i vjerodostojni ( članak 12. stavak 4. Pravilnika ROO)

              Uneseni podaci pohranjuju se odabirom opcije „Spremi“ na dnu svakog obrasca. Podaci se nakon odabira opcije „Spremi“ još uvijek mogu brisati i mijenjati

              Kada Obveznik zaključi da je završio s kompletnim unosom svojih podataka za određenu godinu završetak unosa potvrđuje klikom na opciju „Završetak unosa tekuće godine“ koja se nalazi na na lijevom gornjem uglu aplikacije, u Glavnom izborniku, ispod „Unosa u obrasce“. Na taj način omogućuje se kontrola unesenih podataka od strane djelatnice našeg Upravnog odjela za zaštitu okoliša.

              Nakon odabira ove opcije, sam Obveznik više ne može mijenjati podatke u obrascima. Za obveznika podaci su „zaključani“. Odabirom opcije „Završetak unosa tekuće godine“ obveznik je izvršio svoju prijavu u ROO. Županija dobiva obavijest o unosu podataka u Bazu i ima uvid u popis svih Obveznika te može pristupiti validaciji i verifikaciji podataka.

Validacija i verifikacija podataka

              Validacijom podataka pregledava se potpunost, dosljednost, točnost i vjerodostojnost unesenih podataka.

              Potpunošću se provjerava se da li su u aplikaciju uneseni svi potrebni obrasci (za ispuštanja i prijenose svih tvari koje prelaze prag ispuštanja, informacije o postrojenjima i djelatnostima, podaci o otpadu).

              Kod kontrole dosljednosti provjerava se da li je poštivana dosljednost naziva i šifri u hijararhiji obrazaca (iz PI-1 preko PI-2 te tematskih obrazaca), da li su prijavljeni podaci o emisijama, ispuštanjima i količinama utrošenog goriva u skladu s onima prijavljenim u prethodnim godišnjim izvješćima, provjerava se jesu li podaci o npr. proizvodnji, vremenu rada uređaja i nazivna snaga uređaja međusobno usklađeni, provjerava se jesu li podaci o otpadu u skladu s podacima pripremljenim za neko drugo izvješće npr. Plan gospodarenja otpadom.

              Provjera vjerodostojnosti odnosi se na autentičnost, pouzdanost, usporedivost podataka i usko je povezana s djelatnošću, jesu li proračuni emisija točno izvedeni i drugo. U provjeri izračuna (u obrascima za zrak i vodu) kao literatura za provjeru koristi se Priručnik za vođenje registra onečišćavanja okoliša i Ispuštanje u zrak – Dodatak A.

              Nakon što su izvršene provjere na Vašu adresu elektroničke pošte šaljemo uputu o izmjeni/dopuni pojedinih obrazaca te otključavamo Vaš račun kako biste izmjene/dopune mogli unijeti u Bazu ROO. Nakon unosa izmjena/dopuna ponovno se klikom na „Završetak unosa tekuće godine“ omogućuje verifikacija izmijenjenih/dopunjenih obrazaca.