EKO info (4): Otpadna ulja – kamo i kako sa njima?

Mnogobrojne gospodarske, uslužne, turističke, a i odgojno-obrazovne djelatnosti prilikom svakodnevnog poslovanja kao nusproizvod se susreću sa otpadnim uljima. Propisi razlikuju  otpadna jestiva i otpadna maziva ulja koje je potrebno adekvatno zbrinuti. Pravilan način postupanja sa otpadnim uljima kao i obveze posjednika, skupljača i oporabitelja otpadnih ulja su propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine br. 124/06, 121/08, 31/09 i 156/09).

Kao neprihvatljive načine zbrinjavanja valja istaknuti izlijevanje otpadnih ulja u sustave odvodnje, površinske vode kao i prolijevanje po zemlji, skupljanje u posude i bacanje na „divlje deponije“, sagorijevanje u pećima za zagrijavanje radnih prostorija i slično s obzirom da navedeno predstavlja zagađivanje voda, tla i zraka pa tako uzrokuje i opasnost na ljudsko zdravlje.

Gospodarenje otpadnim uljima je skup mjera koje obuhvaćaju skupljanje otpadnih ulja radi materijalne oporabe ili korištenja u energetske svrhe, odnosno nekog drugog načina konačnog zbrinjavanja kada ih nije moguće oporabiti.

 

 

SUSTAV GOSPODARENJA OTPADNIM ULJIMA:

 

1.

Proizvođači i prodavatelji svježih ulja dužni su obavijestiti kupce o načinu i    mjestima skupljanja otpadnih ulja bez naplate naknade i bez opasnosti po okoliš.

2.

Posjednici otpadnih ulja (automehaničarske radionice i autoservisi, restorani, hoteli, javne kuhinje,…) dužni su predati otpadna ulja ovlaštenom skupljaču otpadnih ulja uz popunjeni prateći list.

3.

Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade, te ga je dužan predati ovlaštenoj tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

4.

Ovlaštena tvrtka za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja dužna je preuzeti sakupljena otpadna ulja od ovlaštenog sakupljača bez naknade uz obavezno ovjeravanje pratećih listova.

5.

Pravo obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadnim uljima (skupljanja, skladištenja, obrade, oporabe) stječe se temeljem dozvole gospodarenja otpadom koja se pribavlja sukladno Zakonu o otpadu, a za neopasni otpad se ishodi kod nadležnog županijskog tijela.

6.

Tijek otpada i kontrolu pravilnog postupanja s otpadom provjerava inspekcija zaštite okoliša.  

Posjednici otpadnih ulja sa područja Županije ovaj otpad mogu predati jednom od koncesionara za prijevoz, skupljanje, obradu i oporabu otpadnog ulja, a koji trenutno djeluju na području KKŽ. Popis svih ovlaštenih koncesionara za Republiku Hrvatsku, a za skupljanje, obradu i zbrinjavanje otpadnih ulja je dostupan na Internet stranicama www.fzoeu.hr i www.azo.hr.  

  Popis koncesionara koji djeluju na području Županije – podaci ROO-a