Eko info (15): Započeli radovi uklanjanja naplavina sa željezničkog mosta na Dravi kod Botova

Krajem 2011. godine proveden je postupak Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat uklanjanja naplavina sa željezničkog mosta na Dravi kod Botova u sklopu kojeg je održan radni sastanak sa predstavnicima nositelja zahvata (HŽ Infrastruktura d.o.o.), Državnog zavoda za zaštitu prirode i svih odgovornih i zainteresiranih institucija. Obiđena je predmetna lokacija s obzirom da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže HR5000013 Šire područje Drave – važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove i HR1000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) – međunarodno važnog područja za ptice i unutar regionalnog parka Mura-Drava.
Budući da je most na Dravi kod Botova u lošem stanju, potrebna je hitna sanacija nosivih stupova mosta, međutim prije sanacije potrebno je ukloniti naplavine nakupljene na središnjem stupu mosta kako bi se utvrdilo stvarno stanje stupa te započela izrada projekta sanacije. Radi što efikasnijeg uklonjanja predmetne naplavine, potrebno je izgraditi pristupni put, a obzirom da se radi o zahvatu manjeg obima, koji ne uključuje sječu šume, izgradnju trajnih vodnih građevina, obaloutvrda i sl. te obzirom da će se nakon izvođenja zahvata pristupni put ukloniti uz provođenje propisanih uvjeta zaštite prirode, Prethodnom ocjenom zahvata isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže.
Radovi uklanjanja naplavina započeli su 09. 01. 2012. godine, a izvođač radova je Vodogradnja d.o.o. Varaždin. Trenutno je na lokaciji zahvata dopremljena određena količina lomljenog kamena koji će se privremeno ugraditi na uski dio područja dna korita neposredno uz stupove radi pristupa bagera mjestu naplavina. Na liniji prilaza vodi, djelomice je uklonjena niska vegetacija radi osiguranja pristupnog puta te će se, ukoliko vremenske prilike omoguće, sa vađenjem naplavina započeti početkom idućeg tjedna.
Radove nadgleda nadležna inspekcija zaštite prirode budući nužnost izvođenja svakog zahvata u području Ekološke mreže ne smije ugroziti ekološke značajke zaštićenog područja.

Valentina Peršić, dipl.ing.biol.
viši stručni savjetnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ