Eko info (10): Prikaz stanja kakvoće okoliša Županije

U današnje doba, daljnji razvoj društva dugoročno je moguć samo ako se temelji na održivosti. Općeprihvaćena načela održivoga razvoja uključuju koordiniranu i stalnu brigu za okoliš. Pojedine sastavnice okoliša ne mogu se gledati kao problemi pojedinih zemalja ili regija, jer su, poput zraka, rijeka i mora, u stalnom kretanju i nisu ograničeni državnim granicama. Pa ipak, briga za okoliš i ostvarivanje načela održivoga razvoja zahtjeva angažiranje svake pojedine zemlje kako bi se u konačnici poboljšali rezultati globalnoga stanja okoliša.

Nedavno usvojeno Izvješće o stanju okoliša Koprivničko – križevačke županije 2006. – 2010. iznosi podatke o kakvoći okoliša u svim njegovim sastavnicama, o utjecaju pojedinih zahvata na okoliš, ocjenu stanja, pregled ostvarivanja ciljeva i mjera programa zaštite okoliša, ocjenu učinkovitosti provedenih mjera, podatke o praćenju stanja okoliša, korištenju financijskih sredstava za zaštitu okoliša, procjenu potrebe izrade novih ili izmjena i dopuna postojećih dokumenata te osnovne probleme okoliša koji bi kod planiranja u narednom razdoblju trebali biti usmjeravajući radi rješavanja onih primarnih.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode