Edukacijska radionica Registra onečišćavanja okoliša u Gradskoj vijećnici u Koprivnici

Pododsjek za zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 09. i 10. veljače održao je edukacijsku radionicu Registra onečišćavanja okoliša u Gradskoj vijećnici u Koprivnici. Obveznici Registra onečišćavanja okoliša bili su podijeljeni u dvije skupine što zbog broja raspoloživih mjesta, što zbog tematskog koncepta radionice. Radionici je nazočilo oko osamdeset obveznika dostave podataka.

Prvoga dana osim općih dijelova ROO (obrazaca, načina prijave u ROO…) težište je dano na prijavi i proračunima ukupnih količina ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak pošto se prijava emisija u zrak pokazala prilično problematičnom za obveznike. Osim toga obuhvaćena su pitanja određivanja vrste ispuštanja (norme, moguće metode…) te popunjavanja obrazaca u internetskoj aplikaciji Agencije za zaštitu okoliša. Obrađena je obveza i način prijave ispusta u vode (načini proračuna ukupnih godišnjih količina ispuštanja onečišćujućih tvari u vode, popunjavanje obrasca PI-V), obveza i način prijave ispusta u tlo (popunjavanje i izgled PI-T-D3 obrasca) te pitanja vezana za prijavu otpada za proizvođača/posjednika proizvodnog otpada na PL-PPO obrascu.

Drugoga dana radionice uz opći dio ROO-a naglasak je bio na obvezi prijave otpada i to za proizvođača/posjednika otpada, obveze prijave skupljača/prijevoznika proizvodnog i komunalnog otpada te obveze oporabitelja/zbrinjavatelja otpada. Obrađen je i način prijave i način popunjavanja tematskih obrazaca vezanih za otpad. U dijelu ROO vode i zrak obrađena je obveza i način prijave ispusta u vode (načini proračuna ukupnih godišnjih ispuštanja onečišćujućih tvari u vode, popunjavanje obrazaca PI-V i KI-V) te obveza i način prijave ispusta u zrak vezanih za popunjavanje PI-Z-1 obrasca za ispust lakirnice te PI-Z-3 obrasca za ispust kotlovnice. Sudionici su postavljali pitanja i aktivno se uključili u raspravu vezanu uz navedenu problematiku.

U privitku:

1.      Prezentacija radionice održane 09. 02. 2010.

2.      Prezentacija radionice održane 10. 02. 2010.