Članovi Županijske skupštine donijeli Odluku o sklapanju izvansudske nagodbe s Republikom Hrvatskom radi isplate troškova najamnine za koprivničku Gimnaziju

U utorak, 15. prosinca održana je 23. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, sazvana po hitnom postupku, kojoj je tema bila donošenje Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe u parničnim predmetima pokrenutima radi isplate sufinanciranja troškova najamnine za školsku građevinu izgrađenu po modelu javno privatnog partnerstva na području županije. Obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, sjednica je održana elektroničkim putem.

Podsjetimo kako su 2013. godine Županija i Grad Koprivnica s Republikom Hrvatskom, odnosno tadašnjim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, sklopili Sporazum o sufinanciranju troškova najamnine za Gimnaziju i sportsku dvoranu u Koprivnici koje su izgrađene po modelu javno privatnog partnerstva. Ministarstvo je preuzelo obvezu da u Državnom proračunu RH svake godine za vrijeme važenja predmetnog Sporazuma osigura sredstva za sufinanciranje troškova najamnine iz Ugovora za izgradnju Gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici u dijelu od 55% mjesečne najamnine, kao i obvezu da osigurana sredstva uplaćuje Županiji i Gradu. Obzirom da je Ministarstvo prestalo poštivati ugovorne obveze, u cilju zaštite interesa Županije i Grada, a poštujući svu zakonsku proceduru oko postupanja kada je protivna strana RH, pokrenuti su odgovarajući postupci mirnog rješenja spora. Nakon što protekom zakonskog roka nije pribavljeno niti jedno pozitivno očitovanje nadležnih, Županija i Grad KC podnijeli su tužbe pred Trgovačkim sudom u Varaždinu i Trgovačkim sudom u Bjelovaru, ukupno njih pet od 2016. do 2019. godine.

Odlukom koja je dana na usvajanje članovima Skupštine odobrava se sklapanje izvansudske nagodbe s RH, odnosno Ministarstvom znanosti i obrazovanja radi isplate potraživanja za troškove najamnine koprivničke Gimnazije. Ukupno potraživanje Županije iznosi 9.188.894,51 kuna, a nagodbom se Županija odriče zakonskih zateznih kamata u parničnim sporovima, kao i dosuđenih troškova pojedinačnog parničnog postupka s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Članovi su odluku usvojili većinom glasova, a rok za sklapanje izvansudske nagodbe je 31. prosinca ove godine. Sklapanjem nagodbe te ispunjenjem iste, smatra se da RH (Ministarstvo) nema daljnjih nepodmirenih ili spornih dugovanja prema Županiji vezano uz sufinanciranje troškova najamnine koprivničke Gimnazije, odnosno da Županija nema daljnjih potraživanja prema RH (Ministarstvu) po istom pitanju.

Spomenimo kako je na istu temu održana i sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, na kojoj su članovi također usvojili Odluku o izvansudskoj nagodbi s Republikom Hrvatskom (Ministarstvom znanosti i obrazovanja).

Služba ureda župana