Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje informativno-edukacijske sjenice za potrebe riječne škole i uređenja pješačke poučne staze u k.o. Legrad, na području Općine Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvati izgradnje i postavljanja informativno-edukacijske promatračnice/sjenice površine do 12 m2 za potrebe riječne škole, koja će imati funkciju učionice na otvorenom na k.č.br. 4267, k.o. Legrad i uređenje pješačke poučne staze na k.č.br. 4267, 5235/59 i 5235/33 u k.o. Legrad, nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, prihvatljivi su za ekološku mrežu ukoliko se provode u razdoblju izvan razdoblja gniježđenja ptica te ih je potrebno provoditi u razdoblju od 15. kolovoza. – 31. ožujka.

 

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode