Javni poziv za Aktivnost – A 100089 Poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj ( KLASA:400-06/15-01/45, URBROJ:2137/1-03/16-15-15 od 26. studenog 2015.), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

JAVNI POZIV ZA
AKTIVNOST – A 100089
POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA POLJOPRIVREDE

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Aktivnosti: A-100089 Poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede u 2016. godini dostave svoje zahtjeve. Koprivničko – križevačka županija, sufinancirati će projekte u 2016. godini korisnicima nakon dostavljenog izvješća o realizaciji isplate prema ugovoru sklopljenom sa znanstvenim institucijama.

Za provođenje aktivnosti A – 100089 na podskupini 323 u 2016. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 100.000,00 kuna.

II.

Korisnici poticanja razvoja poljoprivrede, sufinanciranjem projekta od važnosti za Koprivničko – križevačku županiju u 2016. godini su fizičke osobe, pravne osobe i ustanove koje izvode istraživanja,VIP projekte ili znanstvene projekte na području Koprivničko – križevačke županije.

III.

Sufinancirati će se prihvatljivi troškovi prema potpisanim ugovorima za VIP projekte,  znanstvena istraživanja i projekte, kao i druge intelektualne usluge u 2016. godini ili za znanstvena istraživanja ili projekte koji su od koristi za razvoj ruralnog područja Koprivničko – križevačke županije. Nakon zaprimljenog zahtjeva i opisa projekta razmotriti će se mogućnosti sufinanciranja i predložiti ugovor zainteresiranom korisniku.

IV.

Znanstveni projekti za koje se traži sufinanciranje, moraju biti odobreni od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP) pri Ministarstvu poljoprivrede, dok za ostale projekte u zavisnosti od interesa općih potreba od važnosti za područje Koprivničko –križevačke županije, korisnici nemaju obavezu njihovog vrednovanja od strane Vijeća za istraživanje u poljoprivredi.

V.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje „A – 100089“;
  2. Ugovor o sufinanciranju VIP projekta između Ministarstva i stranke ili odgovarajuća potvrda o odobrenju sufinanciranja projekta od strane Ministarstva, Ugovori između Koprivničko – križevačke županije i nositelja projekta,
  3. Specifikacija troškova izrade projekta uz priložene račune ili predračune,
  4. Izvješće o realizaciji projekta.

VI.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 01. prosinca 2016. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
s naznakom „A-100089“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke VI. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

VII.

Način plaćanja

Ugovor o poticanju istraživanja i razvoja poljoprivrede sklapa se između Koprivničko-križevačke županije i nosioca projekta, a potpisuje ga Župan, na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva po dostavi Izvješća o realizaciji projekta.

VIII.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a sve ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, A.Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili na telefon 048/658-135.

KLASA: 320-01/16-01/8
URBROJ: 2137/1-04/12-16-01
Koprivnica, 03. veljače 2016. godine

ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ.