Javni poziv za Tekući projekt T 100010 poticanje novih višegodišnjih nasada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj, (KLASA:400-06/15-01/45, URBROJ: 2137/1-03/16-15-15, od 26. studenog 2015.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 JAVNI  POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100010
POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

I.

Opći dio

Subvencioniranje podizanja novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije, ostvaruju korisnici u 2016. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za provođenje tekućeg projekta T 100010, u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, opći prihodi i primici za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imati sjedište ili prebivalište na području koprivničko – križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, na površini ne manjoj od 0,25 ha, iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici je 40% od prosječne cijene sadnice, ali ne više od 12,00 kn (dvanaest kuna) prosječne cijene sadnice po vrsti sadnica;
 3. Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze na površini ne manjoj od 0,25 ha, 40% prosječne cijene loznog cijepa, a najviše 4,00 kn prosječne cijene loznih cijepova;
 4. Subvencionirati će se sadnja novih nasada jagoda minimalno za 3.000 komada sadnica jagoda, 40% prosječne cijene sadnice ali ne više od 0,6 kuna prosječne cijene sadnica;
 5. Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine (EU 1408/13) .
 6. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.
 7. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljivi trošak;
 8. Podnositelj zahtjeva mora imati pozitivno Mišljenje SS na obrascu“M“;
 9. Subvencionirati će se novi nasadi podignuti u jesen 2015., proljeće 2016. ili jesen 2016. godine.
 10. Korisnici koji su predali zahtjeve za predmetnu subvenciju u 2015. godini, a koja zbog nedostatka proračunskih sredstava nije mogla biti isplaćena u tijeku 2015. godine, biti će isplaćena korisnicima iz proračunskih sredstava u 2016. godini, u skladu sa mjerilima i kriterijima iz predmetnog Javnog poziva u 2015. godini.
 11. Zahtjev za potporu po pojedinoj vrsti potpore (sadnice voća, sadnice jagoda, lozni cijepovi) podnosi se jednom godišnje osim u slučaju korisnika pod stavkom 10.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (Kopija Rješenje o upisu u Upisnik ili kopija Rješenja o promjenama u Upisniku, kopija zelene iskaznice ili potvrda o upisu u Upisnik izdana od APPRRR, ili kopija zahtjeva za izravnu potporu u tekućoj godini s prijemnim štambiljem APPRRR ) ;
 2. Kopija posjedovnog lista ne starijeg od 6 mjeseci ili kopija važećeg ugovora o najmu u trajanju najmanje 3 godine, za jagode i 5 godina za vinograd ili voćnjak na kojem se nalazi čestica višegodišnjeg nasada;
 3. Mišljenje SS na obrascu “M”;
 4. Kopija računa za sadnice/lozne cijepove;
 5. Dokaz o plaćanju po računima;
 6. Kopija žiro računa/IBAN;
 7. Izjava o potpori male vrijednosti.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 23. prosinca 2016. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «novi višegodišnji nasadi T-100010»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Način plaćanja subvencije

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan  Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje novih višegodišnjih nasada.

Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa dobavljaču.

 VI.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a obavijest o Javnim pozivima u Glasu Podravine i Prigorja. Sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-04/16-01/11
URBROJA: 2137/1-04/13-16-1
Koprivnica, 03. veljače 2016.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.