Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju dijela postojeće poslovne građevine u trgovačko-skladišni prostor vrtnog centra s poljo-ljekarnom

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/1
URBROJ: 2137/1-05/207-16-7
Križevci, 15.01.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d. HR-48260 Križevci, N.Tesle 18,
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju dijela postojeće poslovne građevine u trgovačko-skladišni prostor vrtnog centra s poljo-ljekarnom, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br.1487/1 k.o. Križevci (Križevci, Ulica Nikole Tesle 5).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.01.2016 u 10:00 sati, na lokaciji – u prostorijama ovog Upravnog odjela u Križevcima, Ulica I.Z.Dijankovečkog 18/I, soba 9.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Darko Žarković, ing.građ., v.r.