Javni poziv za Aktivnost: A – 100031 poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), i Programa 1016: Ruralni razvoj – II izmjene i dopune, KLASA:400-06/14-01/32, URBROJ: 2137/1-03/16-14/12 od 23. rujna 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
za Aktivnost: A – 100031
poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Aktivnosti: A – 100031 poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja na području Koprivničko – križevačke županije u 2014. godini, dostave svoje zahtjeve.

Za provođenje aktivnosti A – 100031 na kontu 381 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 155.000,00 kuna.

 II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Zainteresirane udruge, turističke zajednice, KUD-ovi i drugi organizatori turističkih i poljoprivrednih događanja, podnositelji zahtjeva za donaciju, moraju biti na području Koprivničko–križevačke županije;
  2. Donacije za troškove organizacije sajmova, događanja, izložbi, natjecanja i manifestacija u turizmu u 2014. godini za korisnike iz Javnog poziva;
  3. Korisnici su dužni osigurati vidljivost grba i istaknuti naziv Koprivničko-križevačke županije na promidžbenim materijalima.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1.  Zahtjev;
  2. Kopija računa s specifikacijom troškova,
  3. Izvještaj o održanoj manifestaciji, odnosno promidžbeni materijal.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju, a sve informacije u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a zahtjev za subvencioniranje poljoprivrednih i turističkih događanja dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

s naznakom «A-100031»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati donacije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju.

VI.

Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon 658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:334-01/14-01/05
URBROJ: 2137/1-03/18-14-2
Koprivnica, 21. listopada 2014. godine

 ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.