Javni natječaj za poduzetničke kredite po Projektu „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“

Na temelju članka 5. Ugovora o provedbi Projekta „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ za 2009. godinu, KLASA:311-01/09-01/2, URBROJ:2137/1-4-09-26, Ugovora o načinu provedbe Projekta „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ za 2009. godinu, KLASA:311-01/09-01/2, URBROJ:2137/1-04/02-10-27  i I Dodatka Ugovoru o načinu provedbe Projekta „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ za 2013. godinu, KLASA:302-02/13-01/8, URBROJ:2137/1-04/02-13-7, Župan raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za poduzetničke kredite po Projektu

„Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“

 

I.       KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita po ovom Projektu mogu biti pravne osobe u 100% privatnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske i to:

 • obrti,
 • mala i srednja trgovačka društva,
 • zadruge.

Pravo na korištenje poduzetničkog kredita i subvenciju kamate ima poduzetnik koji u trenutku podnošenja zahtjeva ima registriranu proizvodnu djelatnost i namjerava ulagati na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na sjedište pravne osobe.

Kamata na poduzetničke kredite subvencionira se s 3% postotna poena.

 

II.     KREDITNI POTENCIJAL

Kreditni fond iznosi 5.000.000,00 kuna i moći će se realizirati do iskorištenja kreditnih sredstava, do kada je javni natječaj otvoren.

Poduzetnički subvencionirani krediti moći će se realizirati kod Erste&steiermärkische Bank d.d. i Podravske banke d.d..

 

III.    NAMJENA KREDITA

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,
 • trajna obrtna sredstva,
 • obrtna sredstva do 100.000,00 kn.

Krediti se ne odobravaju za:

 • refinanciranje kredita,
 • refundiranje ranijih ulaganja,
 • poljoprivrednu djelatnost, akvakulturu, ribarstvo, proizvodnju čelika i brodova,
 • prometna sredstva koja služe za prijevoz ljudi i tereta, te se njima ostvaruje glavni prihod (prijevoznička djelatnost).

Način isplate sredstava:

 • dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na žiro-račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita
 • dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na žiro-račun Poduzetniku

 

IV.     OPĆI UVJETI KREDITRANJA

Iznos kreditnih sredstava: najniži iznos 35.000,00 kuna, najviši iznos 200.000,00 kuna.

Godišnja kamatna stopa:tromjesečni euribor (promjenjiv) + 6,50%, godišnje, što približno  iznosi 6,71% (na dan 17.04.2013. tromjesečni euribor iznosi 0,210% i objavljen je na www.euribor-rates.eu).

Naknada banci: 0,8% do 1,0% jednokratno na iznos odobrenog kredita, prema odluci banke.

Valutna klauzula: sve financijske odrednice između banke i poduzetnika vežu se uz valutnu klauzulu uz EUR, po srednjem tečaju EUR iz tečajne liste HNB na dan obračuna.

Rok otplate kredita: do 5 godina

Poček: do 1 godine uključen u rok otplate (za obrtna sredstva nema počeka)

Instrumenti osiguranja povrata kredita:

 • visina jamstva 1:1,30
 • hipoteka
 • sudužništvo
 • jamci
 • jamstvo HAMAG-a
 • drugi instrumenti osiguranja koje Poduzetnik ugovori s Bankom

Status Poduzetnika: deponent banke

 

V.      OSNOVNA DOKUMENTACIJA

 • zahtjev za kredit (obrazac T-100005/1)
 • obrtnica ili rješenje o upisu u sudski registar
 • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju
 • karton deponiranih potpisa
 • BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana
 • financijski izvještaj za posljednje 2 (dvije) godine
 • dokaz vlasništva nad imovinom
 • lokacijska ili građevinska dozvola ukoliko je građenje predmet kreditiranja
 • sažetak poslovnog plana
 • predračuni, računi, ugovori o isporuci ili kupnji osnovnih sredstava

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati na Povjerenstvu za provedbu postupka javnog natječaja.

 

VI.     ZAHTJEV ZA DODJELU KREDITA

Obrazac zahtjeva za poduzetnički kredit može se dobiti u:

 • Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba 61/II ili na Internet stranici Županije (www. arhiva.kckzz.hr)
 • Poslovnicama banaka navedenih u točki II,
 • Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Koprivnica, Frankopanska 3, Koprivnica,
 • Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica,
 • Pora – Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Florijanski trg 4, Koprivnica,
 • Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj i poduzetništvo, I. Z. Dijankovečkog 12, Križevci,
 • Đurđevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac.

Zahtjev za kredit s osnovnom dokumentacijom podnosi se Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba 61/II.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja razmatrati će zaprimljene zahtjeve po dobivanju normativnog akta Ministarstva poduzetništva i obrta o suglasnosti za provođenje Programa „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“.

Konačnu odluku o odobrenju kredita donosi Banka na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja.

 

VII.   OBAVJESTI O KREDITU

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba 61/II, tel:048/658-235, e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

 

KLASA: 302-02/13-01/8
URBROJ: 2137/1-04/02-13-13
Koprivnica, 13. svibnja 2013.

 ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.

Napomena:

Obavještavamo sve zainteresirane  poduzetnike da smo  03. lipnja 2013. godine zaprimili očekivani normativni akt (Odluku)  Ministarstva poduzetništva i obrta, čime su ispunjeni svi potrebni preduvjeti,  kako bi Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja moglo započeti s razmatranjem zaprimljenih zahtjeva te ih upućivati u banke na daljnje postupanje.