Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 07.04.2014.

Javni poziv za uvid u spis predmeta građevinske dozvole

Koprivničko-Križevačka županija , Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, postupajući u skladu sa čl. 30. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 ), sukladno čl. 116. i 117. Zakona o gradnji (NN br. 53/13), u postupku izdavanja građevinske dozvole , objavljuje
JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta građevinske dozvole

Javni pozivi - prostorno uređenje / 04.11.2013.

Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih III. izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Ciljanih III. Izmjena i dopuna), objavljuje: JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU CILJANIH III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Javni pozivi - prostorno uređenje / 02.02.2010.

POZIV vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GOSPODARSKO – TURISTIČKE ZONE KUTNJAK na uvid u Idejni projekt

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu, Koprivničko-križevačke županije, Općina Legrad, u postupku izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja komunalne infrastrukture gospodarsko-turističke zone Kutnjak, P O Z I V A Vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama koje ulaze u zonu obuhvata gradnja: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GOSPODARSKO – TURISTIČKE ZONE KUTNJAK

Javni pozivi - prostorno uređenje / 02.02.2010.

POZIV vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama – GRADNJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE GEOTERMALNOG PROGRAMA KUTNJAK na uvid u Idejni projekt

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Ured predsjednika uprave iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, zastupane po opunomoćeniku Koprivničko-križevačke županije, Općina Legrad, u postupku izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja distribucijske mreže geotermalnog programa Kutnjak – faza I POZIVA vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama koje ulaze u zonu obuhvata gradnja: GRADNJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE GEOTERMALNOG PROGRAMA KUTNJAK – FAZA I