Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.02.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – izgradnja podzemnog spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Šoderica 2″ do TS 10(20)/0,4 kV”Šoderica 1”

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.03.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 17.02.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – izgradnja nerazvrstane ceste u Općini Novo Virje, predio Ogredek i Trepče

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 23.01.2020.

Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac

Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650, zastupan po Prostor Eko d.o.o., Bjelovar, OIB : 12260386725, Borisa Papandopula 16: zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac

Javni pozivi - prostorno uređenje / 21.01.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice stambene namjene, skupina neodređena na cijelim i dijelovima katastarskih čestica 4628/1, 2384/6, 2384/5 i 2385 sve k.o. Novigrad Podravski

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 30.12.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinu – infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.01.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.12.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine – gradnja vodospreme Apatovec i spojnih cjevovoda

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 12, dvorišna zgrada, I kat, soba 40.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 16.12.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.12.2019. godine u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 12, dvorišna zgrada, I kat, soba 40.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 13.12.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – retencijski bazen i crpna stanica “Čarda”

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.12.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 04.12.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – Molve

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.12.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevaćke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.