Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) poslovne namjene, 2.b skupine – tiskara na postojećoj građevnoj čestici kat. čest. br. 171/1 k.o. Sveti Ivan Žabno (Sveti Ivan Žabno, Braće Radića 7)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/19-01/119
URBROJ: 2137/1-05/208-19-06
Križevci, 25.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
CROATIAGRAF d.o.o., HR-48214 Sveti Ivan Žabno, Markovac Križevački 50

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) poslovne namjene, 2.b skupine – tiskara
    na postojećoj građevnoj čestici kat. čest. br. 171/1 k.o. Sveti Ivan Žabno (Sveti Ivan Žabno, Braće Radića 7).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.12.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Ured Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18, I kat, soba 4.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Zdenko Stančić, bac.aedif.