Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – retencijski bazen i crpna stanica “Čarda”

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000071
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0008
Koprivnica, 12.12.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – retencijski bazen i crpna stanica “Čarda”

na katastarskoj(im) čestici(ama) 2715/1, 3804, 3803/1, 3803/2, 3802/2, 3801/3, 3801/1, 3868/1, 3663, 3680, 3681, 3682, 3684/1, 3684/3, 3698/4, 3695/5, 3694/15, 3694/13, 3694/12, 3694/11, 3694/10, 13555/3, 13555/2, 13537, 13536, 13534/4, 13556/1, 3813/2, 3813/3, , 3802/2, 3803/2, k.o. Koprivnica (Koprivnica), 4483 k.o. Peteranec (Peteranec.)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.12.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.