Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000046
URBROJ: 2137/1-05/107-20-0014
Đurđevac, 21.01.2020.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650, zastupan po Prostor Eko d.o.o., Bjelovar, OIB: 12260386725, Borisa Papandopula 16 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650, zastupan po Prostor Eko d.o.o., Bjelovar, OIB : 12260386725, Borisa Papandopula 16:

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac

Cijelu dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.