JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta građevinske dozvole

Koprivničko – križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, postupajući u skladu s čl. 30. zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), na temelju članka 116. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu investitora Osnovne škole „Ljudevit Modec“ iz Križevaca, Ulica Franje Račkog 3, objavljuje

J A V N I      P O Z   I V

za uvid u spis predmeta građevinske dozvole

zainteresiranim strankama – vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskom česticom broj: 642, k.o. Križevci, na kojoj se planira dogradnja školske sportske dvorane do postojeće Osnovne škole „Ljudevit Modec“, Ulica Franje Račkog 3, u Križevcima, da mogu izvršiti UVID u spis predmeta i glavni projekt zajedničke oznake: OŠ-LJM-52/12 od travnja 2014. godine izrađen po glavnom projektantu, ovlaštenom arhitektu Ivanu Ljubiću, dipl.ing.arh., “JURCON PROJEKT“ d.o.o. Zagreb, Gotalovečka 4/a, RADI IZJAŠNJENJA.

Uvid stranke mogu izvršiti osobno ili putem svog opunomoćenika, uz dokaz svojstva stranke, dana 16. (šesnaestog) lipnja 2014. godine u vremenu od 12,00 – 14,00 sati u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18, I kat, soba br. 3.

Građevinska dozvola može se izdati iako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
Ispostava Križevci

Klasa: UP-I-361-03/14-01/09
Ur.broj: 2137/1-04/202-14-3
Križevci, 04. 06. 2014.

VODITELJICA POSTUPKA
Branka Tinodi Šatvar , dipl.ing.arh., v.r.

POMOĆNICA PROČELNIKA
Vesna Telban, dipl.ing.arh., v.r.