Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih III. izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12) i Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/13.), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Ciljanih III. Izmjena i dopuna), objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU CILJANIH III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predmet Ciljanih III. Izmjena i dopuna odnosi se samo na osiguranje prostorno-planskih preduvjeta za gradnju brze ceste (DC10), planiranje koridora za izgradnju višenamjenskih međunarodnih produktovoda za naftne derivate i prostora za izgradnju budućih pretakališta/prihvatnih stanica, gradnju drugog kolosijeka međunarodne glavne željezničke pruge M201, proširenje postojećeg koridora magistralnih plinovoda i izgradnju novog plinovoda za međunarodni transport plina, uvrštavanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina šljunka i pijeska ”Hruštik” te uvrštavanje granica Regionalnog parka Mura – Drava sukladno Uredbi o proglašenju istog od strane Vlade Republike Hrvatske.

Javna rasprava trajat će 15 dana, od 04. 11. 2013. do 18. 11. 2013. godine.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna moći će se izvršiti u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Antuna Nemčića 5/I.

Javno izlaganje Prijedloga Ciljanih III. Izmjena i dopuna bit će dana
14. 11. 2013. godine, u 10. sati, u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, Zrinski trg 1/I.

Svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna sudionici u javnoj raspravi mogu davati u pisanom obliku, na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, A. Nemčića 5/I, Koprivnica, najkasnije do 18. 11. 2013. godine na slijedeći način:
• Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju pisano očitovanje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici.
• Građani, udruge i vlasnici nekretnina:
– postavljanjem pitanja o predloženim rješenjima u tijeku javnog izlaganja,
– davanjem prijedloga i primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna o kojima se provodi javna rasprava,
– davanjem prijedloga i primjedbi u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, A. Nemčića 5/I, Koprivnica.

Ako se do zaključenja javne rasprave ne dostave pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, smatrat će se da nema primjedbi.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu predmet ovih Ciljanih III. Izmjena i dopuna neće se razmatrati. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Svi zainteresirani mogu se za dodatne informacije obratiti nositelju izrade, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, A. Nemčića 5/I, Koprivnica, telefon: 048/658-129 ili izrađivaču Plana, Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, telefon: 048/624-406.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Koprivničko – križevačke županije