Informacija o zahtjevu za OPUO – izmjena zahvata željezničke pruge Gradec – Sv. Ivan Žabno

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

ELABORAT zaštite okoliša

Prilog: Pregledna karta