Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2019. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

Na temelju Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu namijenjenih sufinanciranju međunarodnih projekata organizacija civilnog društva („Službeni glasnik“ 11/19.) od 31. srpnja 2019. godine, članka 32. i članka 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17.), članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 21/18., 4/19.) i točke IV. Programa 1082: Međunarodna suradnja, u dijelu koji se odnosi na aktivnost A 100193 Sufinanciranje projekata udruga ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran, KLASA: 400-06/18-01/27, URBROJ: 2137/1-01/04-18-1, od 10. prosinca 2018. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

Javni poziv
za sufinanciranje projekata udruga u 2019. godini ugovorenih u okviru
natječaja Saveza Alpe Jadran

I.

Pozivaju se zainteresirane organizacije civilnoga društva s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Udruge) da u skladu s Aktivnosti A 100193 sufinanciranje projekata udruga ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran, točka IV. Programa 1082: Međunarodna suradnja, KLASA: 400-06/18-01/27, URBROJ: 2137/1-01/04-18-1, od 10. prosinca 2018. godine, da dostave svoje projektne prijedloge.

II.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekte za sljedeće prioritetno područje:
• Prioritetno područje: ruralni razvoj i etnička baština.

Koprivničko-križevačka županija sufinancirat će međunarodne projekte udruga civilnog društva s područja Županije kojima su prethodno odobrena financijska sredstva Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran u sklopu Tematske koordinacijske točke (TCP) za ruralni razvoj i etničku baštinu kojoj je osnivač Koprivničko-križevačka županija.

III.

Za provedbu ovog Poziva u Proračunu Koprivničko-križevačke županije osigurana su financijska sredstva u iznosu od 98.000,00 kn.
Pojedina Udruga može ostvariti maksimalno sufinanciranje do 50% ukupnih troškova projekta, odnosno do maksimalno 20.000,00 kuna po pojedinom projektu, te iznos sufinanciranja ne može biti viši od iznosa sufinanciranja projekta od strane Saveza Alpe Jadran.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 05. listopada 2019. godine do 15.00 sati.

V.

Pojedina Udruga može podnijeti samo jednu prijavu na javni poziv za sufinanciranje pojedinog projekta tijekom 2019. godine, a dvostruko financiranje projekata nije prihvatljivo.
Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Poziva.

VI.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u Registar udruga, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila programske i financijske obveze iz svih prethodno sklopljenim ugovorima o financiranju iz javnih izvora, koja je osigurala organizacijske, ljudske i prostorne resurse za obavljanje djelatnosti te provodi projekt na području Koprivničko-križevačke županije.
Prije sklapanja ugovora o sufinanciranju, udruga će priložiti dokaze da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

VII.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, prihvatljivi prijavitelji i partneri te popratna dokumentacija detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VIII.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima iz 2019. godine, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).
Natječajnu dokumentaciju potrebno je ispuniti na računalu, te je potpisanu i ovjerenu pečatom, u zatvorenoj omotnici poslati poštom ili dostaviti osobno (predaja u prijemnom uredu) na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Služba ureda župana
Poziv za sufinanciranje projekata udruga ugovorenih u 2019. godini
u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
– Ne otvarati –

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, način podnošenja prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni i u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.

IX.

Na mrežnim stranicama Županije biti će javno objavljeni rezultati Poziva.
Sa udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva, Koprivničko-križevačka županija sklopiti će ugovor kojim će se detaljnije propisati prava i obveze ugovornih strana.

X.

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: medjunarodna.suradnja@kckzz.hr, i to najkasnije do 21. rujna 2019. godine. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani, a odgovori na najčešće postavljana pitanja objavit će se na mrežnoj stranici, i to najkasnije 7 dana prije isteka natječaja.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Koprivničko-križevačka županija ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Ž U P A N
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 910-01/19-02/3
UR. BROJ: 2137/1-01/18-19-2
Koprivnica, 06. rujna 2019.

ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ.