Javni poziv za tekući projekt: T 100026 Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), Programa 1009: Sustavno gospodarenje energijom u Županiji (KLASA: 400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/20-14-7 od 25. ožujka 2014.) i točke V. Tekućeg projekta: T 100026 Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti – mjerila i kriteriji na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini (KLASA: 310-34/14-01/1, URBROJ: 2137/1-04/09-14-1 od 09. travnja 2014. godine), Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV

ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100026 Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti

na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

Predmet Javnog poziva

                                                                                             I.

Predmet ovog Javnog poziva je financijska potpora fizičkim osobama za investicije u zamjenu kompletne postojeće i/ili ugradnju nove energetski učinkovite vanjske stolarije za cijelu obiteljsku kuću na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini. Ukupni troškovi nabave i ugradnje nove energetski učinkovite vanjske stolarije u kućanstvima mogu biti sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima – potporom u iznosu od 50% (od toga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost snosi 40% troškova i Koprivničko-križevačka županija 10% troškova), odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kn po kućanstvu uključujući PDV. Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje vanjske stolarije. Pod nabavom i ugradnjom nove energetski učinkovite vanjske stolarije u ovom Javnom pozivu smatraju se isključivo cjelovito rješenje zamjene kompletne postojeće i/ili ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije koeficijenta prolaska topline U (W/m2K):

 • U≤1,4 W/m2K za cijeli prozor i U≤1,1 W/m2K za staklo,
 • U≤1,6 W/m2K za cijeli prozor i U≤1,1 W/m2K za staklo.

Korisnici potpore za investicije u toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti

II.

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Javnom pozivu i Mjerilima i kriterijima mogu ostvariti fizičke osobe koje mogu dokazati vlasništvo nad objektom u kojem se planira zamjena kompletne postojeće i/ili ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije i koje imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije (izuzetak su novogradnje gdje nije nužno imati prebivalište u Županiji do trenutka stavljanja u funkciju objekta u kojeg se planira ugradnja stolarije te koje ulažu vlastita sredstva u sustave iz ovog Javnog poziva, (dalje u tekstu: Korisnici sredstava).

Uvjeti kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za potporu

III.

Uvjeti kojima Podnositelji prijava moraju udovoljiti kako bi ostvariti nepovratnu novčanu potporu, odnosno stekli status korisnika sredstava:

 • punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije (izuzetak su novogradnje gdje nije nužno imati prebivalište u Županiji do trenutka stavljanja u funkciju objekta na kojem se planira zamjena/ugradnja vanjske stolarije);
 • objekt na kojem se planira ugradnja vanjske stolarije mora se nalaziti na području Koprivničko-križevačke županije;
 • posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom na kojem se planira ugradnja vanjske stolarije (izuzetak su novogradnje gdje je dovoljan vlasnički list za građevinsko zemljište i potvrda na glavni projekt gradnje
 • posjedovanje odgovarajućeg akta kojim se dopušta građenje za objekt na kojem se planira ugradnja vanjske stolarije;
 • prihvaćanje općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju mjera za koje se odobravaju sredstva Koprivničko-križevačke županije sukladno ovom Javnom pozivu (opći uvjeti nalaze se na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije)

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za potporu

IV.

Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: Za postojeću građevinu:

 • potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za postojeću građevinu za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave i ugradnje vanjske stolarije (Prilog 1A);
 • obostranu presliku osobne iskaznice prijavitelja;
 • uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva, ne starije od 30 dana;
 • presliku vlasničkog lista za objekt u kojem se planira ugradnja vanjske stolarije, ne stariju od 30 dana;
 • presliku rješenja o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti odnosno potvrdu glavnog projekta ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta u koji se ugrađuje sustav ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, odnosno presliku Rješenja o izvedenom stanju iz postupka legalizacije građevine;
 • druga dokumentacija na zahtjev Županije.

Za novogradnju:

 • potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za novogradnju za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave i ugradnje vanjske stolarije (Prilog 1B);
 • presliku osobne iskaznice (obostrano);
 • presliku vlasničkog lista za građevinsko zemljište na kojem se gradi objekt u kojem se planira ugradnja vanjske stolarije;
 • presliku rješenja o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti odnosno potvrdu glavnog projekta ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta u koji se ugrađuje vanjska stolarija;
 • Presliku  Iskaznice potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje iz glavnog projekta.
 • druga dokumentacija na zahtjev Županije

Ukoliko je i JLS unutar Koprivničko-križevačke županije na čijem području se nalazi građevina na kojoj se planira zamjena/ugradnja stolarije, podnositelj prijave može se prijaviti samo na jedan istovrsni Javni poziv.  

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

V. Prijava na Javni poziv se dostavlja u pisanom obliku na jednom od propisanih obrazaca (Prijavni obrazac za postojeću građevinu_1A/za novogradnju_1B) koji se mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, u Koprivnici, Antuna Nemčića 5, ili na službenim WEB stranicama Županije www.arhiva.kckzz.hr (Javni pozivi), u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Pododsjek za energetiku, promet i poslove zaštite i spašavanja

Nemčićeva 5

48000 Koprivnica

  s naznakom

Financijska potpora fizičkim osobama za VANJSKU STOLARIJU

U Koprivničko–križevačkoj županiji u 2014. godini”

– Ne otvaraj.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave Javnog poziva. U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava. U slučaju odustajanja od Javnog poziva, natjecatelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene prijave. Nepotpune prijave, kao i one uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke IV. ovog Javnog poziva, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Javnog poziva, neće se razmatrati.

Kriteriji odabira korisnika sredstava i obrada prijava

VI.

Uz zadovoljenje uvjeta prijave na Javni poziv, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema kriterijima iz Mjerila i kriterija. Sve podnesene prijave na Javni poziv predmet su provjere. Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika i Koprivničko-križevačke županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Minimalni broj bodova koje je potrebno postići za postizanje prava za subvenciju je 30. Na osnovu Rang liste koju utvrđuje Povjerenstvo, konačno Rješenje o isplati potpora donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za povratom sredstava. Rješenje će se objaviti na službenim web stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) u privitku teksta objave Javnog poziva u roku od 15 dana od sastajanja Povjerenstva.

 Isplata sredstava

VII.

Odabrani korisnik sredstava dužan je najkasnije u roku do 60 dana od dana objave Liste o odabiru korisnika sredstava na službenim WEB stranicama Koprivničko-križevačke županije realizirati ugradnju vanjske stolarije za koju se prijavio na Javni poziv te predati propisani Zahtjev za povrat sredstava. Ukoliko isto ne učini, smatrat će se da je odustao od ugradnje. Komisijski pregled ugradnje sustava za korištenje OIE nakon zaprimljenog potpunog Zahtjeva za povratom sredstava izvršiti će stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Koprivničko-križevačke županije kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid u izvornom primjerku dokumentaciju iz točke IV. ovog Javnog poziva te sastaviti Zapisnik o obavljenom očevidu. Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove nabave opreme i izvođenje potrebnih radova na ugradnji energetski učinkovite vanjske stolarije. Korisnicima sredstava će se, ako zadovoljavaju sve  tražene uvjete, u  roku do 30 dana od izvršenog komisijskog pregleda sustava, isplatiti odobrena financijska potpora. Ovim Javnim pozivom odnosno Mjerilima i kriterijima, osim minimalnih koeficijenata prolaska topline, nije propisana vrsta ni proizvođač vanjske stolarije. Odabrani korisnik sredstava može iz različitih razloga odustati od ugradnje vanjske stolarije. Važno je u tom slučaju, prije zadanog roka za predaju zahtjeva za sufinanciranjem, u pisanoj formi obavijesti Županiju o novonastaloj činjenici. Županija će takvom odabranom korisniku sredstava omogućiti prijavljivanje na idućim natječajima za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje energije iz obnovljivih izvora. U protivnom, odabranom korisniku sredstava biti će onemogućeno sudjelovanje na natječajima tijekom sljedeće kalendarske godine.

 Izvješćivanje

VIII.

Obvezuju se korisnici potpore prema Rješenju o isplati potpora koje donosi Župan Koprivničko-križevačke županije najmanje dva puta godišnje (prema dospijeću 6-mjesečnog obračuna distributera el. energije, komunalija i vode; kao i o potrošnji biomase) izvještavati Pododsjek za energetiku promet i poslove zaštite i spašavanja Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju o potrošnji energenata i vode u svrhu praćenja učinka potpore.

Ostale informacije

 IX.

Ovaj javni poziv će biti objavljen na službenim Internet stranicama Koprivničko-križevačke županije http://www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi) i tjednom listu Glas Podravine i Prigorja. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik potpore daje odobrenje Koprivničko-križevačkoj županiji da osnovne podatke o podnositelju prijava i o ponuđenim projektima objavi na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije te drugim izvještajima. Sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Pododsjek za energetiku, promet i poslove zaštite i spašavanja, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na e-mail: radovan.list@kckzz.hr  ili telefon 658-233 i 658-234.

ŽUPAN KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Klasa: 310-34/14-01/1
Urbroj: 2137/1-04/20-14-2

ŽUPAN:

Darko Koren, ing.građ., v.r.

Koprivnica, 09. travanj 2014.