Javni poziv za kapitalni projekt: K 100064 sufinanciranje izrade projektno – tehničke dokumentacije do građevinske dozvole za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt K 100064 Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije do građevinske dozvole za pripremu EU projekata u  jedinicama lokalne samouprave, KLASA: 400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/10-14-9, od 25. ožujka 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V

ZA KAPITALNI PROJEKT K 100064

SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DO GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

I.  

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100064 Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije do građevinske dozvole za pripremu EU projekata u  jedinicama lokalne samouprave, KLASA: 400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/10-14-9 od 25. ožujka 2014. godine, dostave svoje zahtjeve.

Korisnici sufinanciranja

II.

Korisnici sufinanciranja su JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% nacionalnog prosjeka), koje udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog poziva.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva

III.

 1. Projektom se sufinancira izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekata, radi pripreme projekata koji će se prijaviti za financiranje u okviru programa Europske unije ili nacionalnih izvora financiranja, te se provode ili će se provoditi na području Koprivničko-križevačke županije. Pod pojmom projektno-tehničke dokumentacije podrazumijeva se sva projektna i tehnička dokumentacija do izdavanja građevinske dozvole kao što su: idejno rješenje/projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, odnosno svi njihovi dijelovi (arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt konstrukcije zgrade, projekt zgrade u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu, troškovnik, geotehnički elaborat, parcelacijski elaborat, kontrola stabilnosti, revizije i drugi bez kojih se ne bi mogla izdati građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt). Plaćanja komunalnih i vodnih doprinosa nisu prihvatljiv trošak u okviru ovog kapitalnog projekta, dok je porez na dodanu vrijednost prihvatljiv trošak. Namjena projekta je pomoć unutar općeg proračuna jedinicama lokalne samouprave.
 2. U 2014. godini sufinancirati će se 30% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu EU projekata JLS, prema kriterijima kako slijedi:
  • Subvencionirati će se troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 50.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine.
  • Subvencionirati će se troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 40.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine.
  • Subvencionirati će se troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 30.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.
 3. Ista JLS može za sufinanciranje prijaviti jedan projekt godišnje, a Koprivničko-križevačka županija ima pravo praćenja realizacije projekta te kontrole namjenskog utroška sredstava. Korisnici su, nakon prijave projekta na odgovarajući natječaj za financiranje iz EU fondova, dužni dostaviti informaciju o prijavi i rezultatu prijave na isti.
 4. Prednost kod dodjele sredstava imat će JLS s nižom vrijednošću indeksa razvijenosti, te projekti koji doprinose stvaranju dodane vrijednosti i razvoju gospodarstva, unapređenju osnovne komunalne infrastrukture, te poboljšanju društvenog života.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva

IV.

 1. Popunjen obrazac zahtjeva „PTD K 100064“,
 2. Kopija građevinske dozvole,
 3. Kopija računa ovlaštene tvrtke za izradu projektno-tehničke dokumentacije s dokazom o izvršenom plaćanju.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

V.

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

s naznakom “KAPITALNI PROJEKT K 100064“

 

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke IV. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

VI.

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva.

VII.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na web stranicama Županije http://www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi i natječaji), na e-mail: natasa.krobot.hrastic@kckzz.hr ili telefon 658-120.

Ovaj javni poziv, zajedno s obrascem zahtjeva „PTD K 100064“, dostavlja se e-mailom svim općinama i gradovima u Koprivničko-križevačkoj županiji.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA : 303-03/14-01/1
URBROJ : 2137/1-03/10-14-1
Koprivnica, 7. travnja 2014.

Ž U P A N:

Darko Koren, ing. građ., v.r.