Poziv na testiranje i intervju – za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika/ice za komunikacije

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Služba ureda župana
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam
službenika/ice u službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/19-01/20
URBROJ: 2137/1-02/04-19-3
Koprivnica, 19. ožujka 2019.

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika/ice na određeno vrijeme, upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

Dana 26. ožujka 2019. godine (utorak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

višeg stručnog suradnika/ice za komunikacije

temeljem objavljenog Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Službu ureda župana Koprivničko-križevačke županije, za radno mjesto višeg stručnog suradnika/ice za komunikacije, koji je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja mogu pristupiti na testiranje.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.arhiva.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Oglasa.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

PREDSJEDNICA
Marina Horvat, dipl.iur., v.r.