Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja ponuda pristiglih ponuda na Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

Sukladno odredbama Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, koji je objavljen 7. rujna 2020. godine u “Podravskom listu” te na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije daje se

OBAVIJEST
O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije održati će se

dana 25. rujna 2020. godine (petak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

KLASA: 940-01/20-01/10
URBROJ: 2137/1-02/05-20-4
Koprivnica, 23. rujna 2020.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jelena Drakulić, dipl. iur., v.r.