Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. 143/12. i 152/14.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst i 4/20.), članka 9. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 15/14.) i točke I. stavka 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, KLASA: 940-01/20-01/10, URBROJ: 2137/1-02/05-20-1, od 3. rujna 2020., Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

 

1. Predmet prodaje je nekretnina u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija) i to:

nekretnina upisana u K.O. Kalnik, zk.ul.br. 2686, čkbr. 31/6, kuća u Kalniku, površine 17 čhv i dvor u Kalniku, površine 40 čhv, odnosno ukupne površine 57 čhv.

2. Početna prodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 34.500,00 kuna (jedinična cijena po m2 stambene građevine 800 kn/m2).

Uz ponudu treba priložiti i dokaz o plaćenoj jamčevini u iznosu od 1.800,00 kuna.

3. Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.

4. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe pod uvjetom da uplate jamčevinu navedenu u točki 2. ovog Javnog natječaja. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Koprivničko-križevačke županije broj: HR2123860021800006000 kod Podravske banke d.d. Koprivnica, model broj HR68 s pozivom na broj: 7390- OIB ponuditelja. Jamčevine koje su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćene, bez obračuna zakonske zatezne kamate, po završetku javnog natječaja, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika Javnog natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako sudionik u Javnom natječaju, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, ne sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Javnog natječaja, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

5. Ponuda na Javni natječaj treba sadržavati: osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime odnosno naziv, OIB, mjesto i adresu prebivališta odnosno sjedište, kontakt telefon, te broj žiro računa radi povrata jamčevine), naznaku nekretnine za koju se nudi kupoprodajna cijena te uplatnicu kao dokaz o uplaćenom iznosu jamčevine.

6. Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za natječaj – prodaja nekretnina – ne otvaraj”. Ponuda se predaje u Županije ili poštom preporučeno na adresu primatelja: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica.

7. Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u “Podravskom listu” i na službenoj internetskoj stranici Županije (www.arhiva.kckzz.hr).
Dan predaje ponude smatra se dan neposredne predaje ponude pisarnici Županije, odnosno dan kada je ponuda upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.

8. Otvaranje ponuda i postupak do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Otvaranje pristiglih ponuda provest će se najkasnije u roku od osam (8) dana po isteku roka za dostavu ponuda. Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja ponuda bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Županije, najkasnije dva (2) dana prije dana otvaranja ponuda..
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

9. Nepravovremen i nepotpune ponude neće se razmatrati.

10. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Javnog natječaja sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene, koja mora biti izražena u kunama.

11. Župan Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Župan) zadržava pravo da poništi Javni natječaj i ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

12. S ponuditeljem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija zaključit će se ugovor o kupoprodaji nekretnina pod uvjetima i na način u skladu sa zakonom i općim aktima Županije.
U slučaju da ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji, gubi pravo na povrat jamčevine s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, a Župan može na prijedlog Povjerenstva, nekretninu prodati drugom po redu najpovoljnijem ponuditelju, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja ili raspisati novi natječaj.

13. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se sudionicima Javnog natječaja u roku osam (8) dana po izboru najpovoljnije ponude.
Ponuditeljima koji ne uspiju u Javnom natječaju jamčevina se vraća, bez obračuna zakonske zatezne kamate, u roku 15 (petnaest) dana nakon otvaranja ponuda.

14. Kupoprodajna cijena nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja može se podmiriti jednokratno, najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, u protivnom se obračunavaju zakonske zatezne kamate, ili obročno, u najviše 24 obroka.

15. Kod obročnog plaćanja kupoprodajne cijene, kupac je dužan dostaviti bjanko zadužnicu ili mjenicu kao sredstvo osiguranja naplate, koja će mu biti vraćena po konačnoj otplati.
U slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog obroka, kod plaćanja slijedećeg obroka zaračunat će se zakonske zatezne kamate.
Županija kao prodavatelj će kupcu izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu njegova vlasništva u zemljišnu knjigu, tek nakon plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti u skladu s odredbama kupoprodajnog ugovora.

16. Župan zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba do potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina i poništi Javni natječaj te zadržava pravo da može raskinuti ugovor o kupoprodaji nekretnina kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

17. U slučaju jednokratne uplate kupoprodajne cijene nekretnina iz točke 1. ovog Javnog natječaja biti će predana u posjed kupcu nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina i isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, sukladno odredbama ugovora o kupoprodaji nekretnine zajedno sa tabularnom ispravom podobnom za upis vlasništva kupca.

18. U slučaju obročne otplate nekretnina iz točke 1. ovog Javnog natječaja biti će predana u posjed kupcu nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, sukladno odredbama ugovora o kupoprodaji nekretnine.

19. Potrebne obavijesti u svezi javnog natječaja te dogovor o mogućnost i vremenu pregleda nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove, na telefon: 048/658-187, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

KLASA: 940-01/20-01/10
URBROJ: 2137/1-02/05-20-2
Koprivnica, 3. rujna 2020.

ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ., v.r.