O G L A S za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 O G L A S

za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme

do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

 1. u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko- križevačke županije

referent/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povrata službenice sa porodiljnog dopusta.

UVJETI:

 • srednja stručna sprema, upravna struka, ekonomska struka, birotehnička struka.
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu.

Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

            Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku domovnice,
 • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave se podnose pročelniku Upravnog odjela za  prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Koprivnica na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNIK:  Mladen Antolić, dipl. ing., v.r.