NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu- viši stručni suradnik/ica za društvene djelatnosti

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije, raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam službenika/ice u službu
u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1. viši stručni suradnik/ica za društvene djelatnosti – jedan izvršitelj/ica
UVJETI: – magistar prava, magistar ekonomije,
– položen državni stručni ispit,
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
– znanje rada na računalu.

Kandidat/kinja prima se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz o nezaposlenosti.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– kratak životopis,
– presliku domovnice,
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,

– potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice,
– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
– dokaz o znanju rada na računalu,
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave se podnose pročelnici u roku 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNICA:
Branka Cuki, dipl. pol.