Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije

1.         Pročelnik/pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije

UVJETI: – magistar/magistra poljoprivredne struke,

  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • iskustvo u obavljanju najsloženijih i najodgovornijih poslova u struci.

Uvjet magistra/magistre, utvrđen za radno mjesto pod rednim brojem 1., na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Kandidat/kinja se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • kratak životopis,
  • presliku domovnice,
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice,
  •  presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
  • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o imenovanju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose Županu Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.