N A T J E Č A J za imenovanje pročelnika Stručne službe – tajnika Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje 

N A T J E Č A J
za imenovanje pročelnika Stručne službe – tajnika
Koprivničko-križevačke županije

1. Pročelnik Stručne službe – tajnik
UVJETI: – magistar prava,
– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
– položen pravosudni ispit,
– iskustvo u obavljanju najsloženijih i najodgovornijih poslova u struci.

Kandidat/kinja se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– kratak životopis,
– presliku domovnice,
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice,
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o imenovanju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave se podnose Županu Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

ŽUPAN: Darko Koren, ing. građ.