Javni poziv za tekući projekt T100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Na temelju Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu namijenjenih sufinanciranju izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave za tekući projekt T100050 („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/21.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst, 4/20. i 25/20.), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/20.), točke IV. Programa 1082: Međunarodna suradnja, u dijelu koji se odnosi na tekući projekt T100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, KLASA: KLASA: 400-06/20-01/28, URBROJ: 2137/1-01/12-20-3, od 30. studenog 2020. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA TEKUĆI PROJEKT T100050
SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU
EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da, u skladu s tekućim projektom T100050 – sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, točka IV. Programa 1082: Međunarodna suradnja, KLASA: 400-06/20-01/28, URBROJ: 2137/1-01/12-20-3, od 30. studenog 2020. godine, dostave svoje zahtjeve.

Korisnici sufinanciranja

II.

Korisnici sufinanciranja su JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II., III. i IV. skupine, koje udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog poziva.

III.

Ukupna vrijednost Poziva iznosi 50.000,00 (pedesettisuća) kuna, sredstva su osigurana u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/20.).

Predmet financiranja, kriteriji i mjerila

IV.

Tekući projekt sastoji se od:

a. Sufinanciranja izrade projektno tehničke dokumentacije,
b. Sufinanciranja izrade popratne dokumentacije.

V.

Korisnici tekućeg projekta su jedinice lokalne samouprave s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II., III. i IV. skupine na području Koprivničko-križevačke županije.

Za projekte JLS u 2021. godini sufinancirati će se maksimalno 50% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekata JLS koji će se kandidirati na javne pozive za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije ili nacionalnih izvora financiranja prema kriterijima kako slijedi:

 • Dodijelit će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 25.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine.
 • Dodijelit će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 22.500,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine.
 • Dodijelit će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 20.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.
 • Dodijelit će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 17.500,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti IV. skupine.

U 2021. godini sufinancirati će se maksimalno 50% troškova izrade popratne dokumentacije projekata JLS prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, prema kriterijima kako slijedi:

 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 12.500,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine.
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 10.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine.
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 7.500,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 5.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti IV. skupine.

VI.

Sufinancirati će se izrada projektna dokumentacija čiji trošak je nastao u razdoblju od 01. studenog 2020. godine do 31. listopada 2021. godine.

Također, sufinancirati će se izrada projektne dokumentacije za sve projekte za koje je građevinska dozvola izdana nakon 31. listopada 2020. godine.

Trošak izrade dokumentacije nastao u mjesecu studenom i prosincu 2021. godine biti će prihvatljiv u idućem proračunskom razdoblju u 2022. godini.

VII.

Za sufinanciranje su prihvatljivi iznosi priloženih računa koji ne odstupaju od prosječne tržišne vrijednosti u Republici Hrvatskoj.

Nisu prihvatljivi troškovi koje bez naknade mogu realizirati Županijske ustanove.

Dvostruko financiranje izrade projektno tehničke i popratne dokumentacije nije prihvatljivo. U slučaju da je pojedini projekt već sufinanciran iz drugih izvora financiranja, iz ovog programa se po zahtjevu može odobriti isplata kapitalne pomoći u iznosu koji nije pokriven sredstvima drugih izvora financiranja (maksimalno do 50% po zahtjevu).

VIII.

Broj godišnjih prijava na ovaj Poziv nije limitiran, osim rezerviranim sredstvima u Proračunu, a pojedina jedinica lokalne samouprave može podnijeti maksimalno dvije prijave.
Maksimalni iznos sredstava koji pojedina jedinica lokalne samouprave može ostvariti u 2021. godini ne može prelaziti maksimalnu vrijednost utvrđenu točkom V. ovog Poziva.

IX.

Koprivničko-križevačka županija ima pravo provjeriti istinitost svih navoda iz izjava koje prijavitelji prilažu, a koje su sastavni dio obavezne prijavne dokumentacije.

Koprivničko-križevačka županija ima pravo praćenja realizacije projekta te kontrole namjenskog utroška sredstava. Korisnici su, nakon prijave projekta na odgovarajući javni poziv za financiranje iz ESI fondova ili nacionalnih izvora financiranja, dužni dostaviti informaciju o prijavi i rezultatu prijave na isti.

Potrebna prijavna dokumentacija

X.

Za dio tekućeg projekta pod a.) Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva „T 100050“,
 2. Kopija građevinske dozvole,
 3. Potvrda nadležnog ureda za graditeljstvo da je kapitalnu investiciju moguće realizirati bez građevinske dozvole (u slučaju da za izgradnju nije potrebna građevinska dozvola),
 4. Kopije izrađenih dokumenata koji su predmet plaćanja,
 5. Kopija računa ovlaštene tvrtke za izradu projektno-tehničke dokumentacije s dokazom bankovnog izvatka o izvršenom plaćanju,
 6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, za osobu ovlaštenu za zastupanje,
 8. Popis priloga.

Za dio tekućeg projekta pod b.) Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva „T 100050“,
 2. Kopija izrađenog dokumenta za čiju se izradu traži sufinanciranje,
 3. Kopija računa ovlaštene tvrtke za izradu popratne dokumentacije s dokazom bankovnog izvatka o izvršenom plaćanju,
 4. Kopija apliciranog projektnog prijedloga,
 5. Potvrda o predaji projektnog prijedloga akreditiranoj agenciji ili ministarstvu za sufinanciranje bespovratnim EU sredstvima ili prijavi projekta na indikativnu listu baze projekata za buduće financiranje,
 6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, za osobu ovlaštenu za zastupanje,
 8. Popis priloga.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

XI.

Zahtjevi se podnose do 02. studenog 2021. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.
Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje dostavlja se na adresu:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Služba ureda župana
Tekući projekt T100050
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke X. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

XII.

Rješenje o isplati kapitalne pomoći za izradu projektne dokumentacije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta Poziva T100050.

XIII.

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: medjunarodna.suradnja@kckzz.hr ili telefonskim putem na broj 048/658-127, najkasnije 13 dana prije isteka Poziva, odnosno do 21. listopada 2021. godine.

XIV.

Ovaj Javni poziv, zajedno s obrascem zahtjeva „T 100050“ i Uputama za prijavitelje, objavljuje se na web stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr (Javni pozivi i natječaji) te se dostavlja e-mailom općinama i gradovima u Koprivničko-križevačkoj županiji.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 910-01/21-03/1
URBROJ: 2137/1-01/12-21-2
Koprivnica, 01. ožujka 2021. godine

Ž U P A N:
Darko Koren, ing. građ.