Javni poziv za tekući projekt: T – 100040 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U PČELARSTVU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16.), članka 8.Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16. ) i Programa: 1016 Ruralni razvoj, (KLASA:400-06/16-01/31, URBROJ:  2137/1-04/10-16-14, od 14. prosinca 2016.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

JAVNI POZIV
za tekući projekt: T – 100040 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U PČELARSTVU

I.

Opći dio

Subvencioniranje poticanja prehrane osnovnog stada u pčelarstvu ili prihrane pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada, ostvaruju korisnici u 2017. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za provođenje tekućeg projekta T 100040 Potpore male vrijednosti u pčelarstvu na kontu 352 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 60.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Korisnici subvencije su pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije;
 1. Subvencionirati će se troškovi nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica u iznosu od 20 kuna/košnici, odnosno ne više od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima, a ne više od 5.000,00 kuna po Kopija računa koji nije izdan kao R1, mora biti ovjerena potpisom podnosioca zahtjeva čime dokazuje da je šećer utrošen u svrhu prihrane pčelinjih zajednica.
 1. Za podnositelje zahtjeva prihvatljivi su računi iz 2017. godine, a za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak;
 1. Podnositelj zahtjeva mora u 2017. godini biti evidentiran u Hrvatskom pčelarskom savezu i mora imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza. Provjera evidencije vrši se na osnovu obavijesti koju Hrvatsko pčelarski savez daje Koprivničko – križevačkoj županiji;
 1. Zahtjev za subvencioniranje troškova nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica podnosi se jednom godišnje;
 1. Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije za troškove nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica zadržava pravo vršiti kontrolu o čemu će biti sastavljen zapisnik.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Kopija R1 računa o kupnji šećera za prihranu pčelinjih zajednica ili kopija običnog računa ovjerena potpisom  podnosioca zahtjeva;
 2. Dokaz o plaćanju po računima;
 3. Kopija žiro-računa/IBAN;
 4. Kopija osobne iskaznice;
 5. Evidencijski broj pčelara (upisati u Zahtjev).

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 22. prosinca. 2017. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili na stranicama www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za T 100040 – Potpore male vrijednosti u pčelarstvu – poticanje prehrane osnovnog stada u pčelarstvu, ispunjeni zahtjev i dokumentacija se dostavljaju na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

s naznakom «T-100040»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Način plaćanja subvencije

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje prehrane osnovnog stada u pčelarstvu.

VI.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

KLASA:320-09/17-01/1
URBROJ: 2137/1-04/13-17-1
Koprivnica,   24. ožujka 2017.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.