Javni poziv za Tekući projekt: T – 100015 poticanje osiguranja u poljoprivredi

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i stavka IV. točke 6. Programa 1014: Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/14-01/44, URBROJ: 2137/1-03/16-14-11 od 26. studenoga 2014. godine), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100015
POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

I.

Pozivaju se zainteresirani pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede da u skladu sa Tekućim projektom: T – 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi – Program 1014 Razvoj poljoprivrede na području Koprivničko–križevačke županije u 2015. godini, KLASA: 400-06/14-01/44, URBROJ: 2137/1-03/16-14-11 od 26. studenoga 2014. godine, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje tekućeg projekta T – 100015 u podskupini 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 130.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. OPG-i, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 2. Subvencionirati će se 25% troškova plaćene ukupne premije police osiguranja. Minimalni iznos subvencije za pojedinačne police je 150,00 kuna, a maksimalni 15.000,00 kuna, dok je po skupnoj polici osiguranja maksimalni iznos subvencije 20.000,00 kuna bez obzira na iznos osnovice ukupno sklopljenih polica osiguranja i visine ukupne premije po pojedinom osiguraniku;
 3. Subvencionirati će se osiguranje poljoprivredne proizvodnje na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, s ciljem smanjenja iznosa šteta uslijed mogućih elementarnih nepogoda (tuče, olujnog nevremena i poplava), te osiguranje plastenika i staklenika za štete nastale uslijed olujnog nevremena i tuče.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva « T-100015»;
 2. Ovjerena kopija zaključene police osiguranja;
 3. Potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police;
 4. Dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta, ukoliko se na istom odvija poljoprivredna proizvodnja koja je predmet osiguranja;
 5. Izjava da korisnik nema dugovanja prema Proračunu Koprivničko-križevačke županije;
 6. Kopija obrasca za prijavu potpore u poljoprivredi (List A i B) u tekućoj godini za korisnike koji su u tekućoj godini prijavili potporu;
 7. Dokaz da je korisnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i posjedovni list za korisnike koji u tekućoj godini nisu prijavili potporu;
 8. Kopija IBAN-a ili žiro-računa;

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju osobno ili poštom na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju
A. Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom «T-100015»

Obrazac zahtjeva zainteresiranim strankama biti će dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Koprivnica, Ulica A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi.

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni koji ne udovoljavaju uvjete iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju osiguranja u poljoprivredi.

VI.

Javni poziv bit će objavljen na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica, telefone 658-135, 658-138, 658-189 i na e-mail snjezana.babok.grgic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/15-01/45
URBROJ: 2137/1-03/17-15-1
Koprivnica, 21. siječnja 2015. godine

ŽUPAN :
Darko Koren, ing. građ., v.r.