Javni poziv za Tekući projekt T 100010 Poticanje novih višegodišnjih nasada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj ( KLASA:400-06/17-01/42, URBROJ:2137/1-04/03-17-11 od 04. prosinca 2017.), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100010
POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

I.
Opći dio

Subvencioniranje podizanja novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije, ostvaruju korisnici u 2018. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za provođenje tekućeg projekta T 100010, u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, opći prihodi i primici za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

II.
Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imati sjedište ili prebivalište na području Koprivničko – križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, na površini ne manjoj od 0,25 ha, iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici je 40% od prosječne cijene sadnice, ali ne više od 12,00 kn (s PDV-om), za orahe ne više od 32,00 kune (s PDV-om). Maksimalni iznosi potpore odnose se na prosječne cijene sadnice po pojedinoj vrsti sadnica, maksimalni iznos potpore ne može biti veći od 50.000,00 kuna;
 3. Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze na površini ne manjoj od 0,25 ha, 40% prosječne cijene loznog cijepa, a najviše 4,00 kn prosječne cijene loznih cijepova;
 4. Subvencionirati će se sadnja novih nasada jagoda minimalno za 3.000 komada sadnica jagoda, 40% prosječne cijene sadnice ali ne više od 0,6 kuna prosječne cijene sadnica;
 5. Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine (EU 1408/13) .
 6. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.
 7. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljivi trošak;
 8. Podnositelj zahtjeva mora imati pozitivno Mišljenje Savjetodavne službe na obrascu“M“;
 9. Subvencionirati će se novi nasadi podignuti u jesen 2017., proljeće 2018. ili jesen 2018. godine.
 10. Zahtjev za potporu po pojedinoj vrsti potpore (sadnice voća, sadnice jagoda, lozni cijepovi) podnosi se jednom godišnje.

III.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (Kopija Rješenje o upisu u Upisnik ili kopija Rješenja o promjenama u Upisniku, kopija zelene iskaznice ili potvrda o upisu u Upisnik izdana od APPRRR, ili kopija zahtjeva za izravnu potporu u tekućoj godini s prijemnim štambiljem APPRRR ) ;
 2. Kopija posjedovnog lista ne starijeg od 6 mjeseci ili kopija važećeg ugovora o najmu u trajanju najmanje 3 godine, za jagode i 5 godina za vinograd ili voćnjak na kojem se nalazi čestica višegodišnjeg nasada;
 3. Mišljenje Savjetodavne službe na obrascu “M”;
 4. Kopija računa za sadnice/lozne cijepove;
 5. Dokaz o plaćanju po računima;
 6. Kopija žiro računa/IBAN;
 7. Izjava o potpori male vrijednosti.
 8. Zbog utvrđivanja potpunih činjenica Koprivničko – križevačka županija može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

IV.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 21. prosinca 2018. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «novi višegodišnji nasadi T-100010»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.
Način plaćanja subvencije

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje novih višegodišnjih nasada.

Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa dobavljaču.

VI.
Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a obavijest o Javnim pozivima u Glasu Podravine i Prigorja. Sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-04/18-01/2
Urbroj:2137/1-04/13-18-1
Koprivnica, 23.02. 2018.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.