Dopuna Javnog poziva za Tekući projekt T 100010 Poticanje novih višegodišnjih nasada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. Godinu i projekcije za 2019. i 2020. Godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. Godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj ( KLASA:400-06/17-01/42, URBROJ:2137/1-04/03-17-11 od 04. Prosinca 2017. i KLASA:400-06/18-01/6, URBROJ:2137/1-04/13-18-4 od 24. svibnja 2018. ), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

DOPUNU JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100010
POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

I.

U točki II. stavak 2. Iza riječi „orahe“, dodaje se „i kestene“.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-04/18-01/2
Urbroj:2137/1-04/13-18-1
Koprivnica, 04. 05. 2018.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.