Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2016. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

Na temelju Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na aktivnost A 100076 EU članstva i projekti SAA (KLASA: 400-01/15-01/45, URBROJ: 2137/1-03/10-15-16, od 26. studenoga 2015. godine) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (KLASA: 230-01/15-01/32, URBROJ:2137/1-06/04-15-1 od 26. studenog 2015.) Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

Javni poziv
za sufinanciranje projekata udruga u 2016. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

I.

Pozivaju se zainteresirane udruge civilnoga društva s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: udruge) da u skladu s Aktivnosti A 100076 EU članstva i projekti SAA, točka IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, KLASA: 400-01/15-01/45, URBROJ:2137/1-03/10-15-16, od 26. studenoga 2015. godine, dostave svoje zahtjeve.

II.

Koprivničko-križevačka županija sufinancirat će međunarodne projekte udruga koje kandidiraju projekte na natječaj za dodjelom sredstava Saveza Alpe Jadran, te im bude odobreno sufinanciranje od strane Upravnog vijeća Saveza.
Prijavitelji mogu zatražiti sufinanciranje za projekte koji su od strane Upravnog vijeća Saveza Alpe Jadran odobreni za financiranje tijekom 2015. i 2016. godine, te se projektne aktivnosti provode većim dijelom tijekom 2016. godine.

III.

Prijavitelj treba biti udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 • projekt za čije se sufinanciranje prijavljuje provodi se na području Koprivničko-križevačke županije;
 • ispunila je ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge;
 • nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela;
 • Statut je usklađen sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.) ili je podnesen zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu, a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu;

IV.

Sredstvima ovog Javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta u vremenskom razdoblju naznačenim u ovim Uputama te u skladu s projektnom aplikacijom projekta prihvaćenog za financiranje od strane Upravnog vijeća Saveza Alpe Jadran.
Ukupno očekivana vrijednost Javnog poziva u 2016. godini iznosi 80.000,00 kuna.
Županija će odobrene projektne aktivnosti sufinancirati u iznosu do 50% troškova projekta, odnosno u identičnom iznosu sufinanciranja od strane Saveza Alpe Jadran, maksimalno do 25.000,00 kuna.

V.

Prijava za sufinanciranje podnosi se Koprivničko-križevačkoj županiji, Službi ureda župana, Odsjeku za međunarodnu suradnju i europske fondove na propisanom obrascu koji se objavljuje uz javni poziv.
Prijavi se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • Preslika odluke Upravnog vijeća Saveza Alpe Jadran o prihvaćanju financiranja projekta, koji sadrži podatak o iznosu odobrenih sredstava
 • Preslika predanog aplikacijskog obrasca za financiranje iz zajedničkog proračuna Saveza Alpe Jadran koji sadrži:
  – opis projekta,
  – proračun projekta,
  – podatak o udjelu sufinanciranja nositelja i partnera u projektu
 • Preslika potvrde o ostvarenoj financijskoj potpori iz nekog drugog izvora financiranja (ukoliko je potpora ostvarena);
 • Izjava Prijavitelja, kojom se izjavljuje da je Prijavitelj:
  – upisan u Registar udruga;
  – upisan u Registar neprofitnih organizacija, te da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
  – ispunio ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
  – nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
  – protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.);
  – Statut udruge usklađen je sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.) ili je podnesen zahtjev za usklađivanje Statuta nadležnom uredu;
  – financiranje predloženih aktivnosti projekta nije ostvareno iz drugog izvora (ne postoji dvostruko financiranje istih aktivnosti).

VI.

Popunjeni obrazac Prijave za sufinanciranje i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u). Prijava za sufinanciranje mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje, i ovjerena službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.
Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, kurirom ili osobnom dostavom (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva”.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Služba ureda župana
Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom

„Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2016. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran“

VII.

Prijave na Javni poziv razmatra Povjerenstvo koje imenuje župan.
Članovi Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta prijave ne smiju biti u sukobu interesa o čemu moraju potpisati posebnu izjavu.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Svoje mišljenje udovoljavanja li prijava propisanim uvjetima Povjerenstvo dostavlja županu Koprivničko-križevačke županije, koji u najkraćem mogućem roku donosi Odluku o sufinanciranju, a najkasnije u roku od 90 dana nakon zaprimanja prijave (prema datumu urudžbiranja prijave).

VIII.

Svi prijavitelji, čije su prijave ušle u postupak procjene, biti će obaviješteni o donesenoj Odluci o sufinanciranju.
Na temelju Odluke o sufinanciranju između Koprivničko-križevačke županije s jedne i prijavitelja s druge strane zaključuje se Ugovor o donaciji, na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu na račun prijavitelja.

IX.

Po završetku projekta korisnik sredstava je dužan Koprivničko-križevačkoj županiji podnijeti izvješće o provedbi projekta, zajedno s kopijama računa za troškove u aktivnostima projekta koje su sufinancirane putem ovog javnog poziva.

X.

Krajnji rok za dostavu prijave je 16. prosinca 2016. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za slanje prijave, a u slučaju osobne dostave najkasnije do 15 sati navedenog datuma.

XI.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: medjunarodna.suradnja@kckzz.hr kontinuirano tijekom trajanja javnog poziva.
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

XII.

Ovaj javni poziv zajedno s drugom natječajnom dokumentacijom (Upute za prijavitelje, obrazac prijave za sufinanciranje, obrazac izjave prijavitelja, obrazac ugovora o sufinanciranju), objavljuje se na web stranicama Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr .

U Koprivnici, 01. veljače 2016.

KLASA: 230-01/16-01/1
URBROJ: 2137/1-01/12-16-2

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.