Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 – Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2022. godini