Javni poziv za aktivnost: A 100077 Djelatnost udruga građana iz područja gospodarstva i poljoprivrede u 2014.godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13)  i točke IV Programa  1006 Konkurentno gospodarstvo,  aktivnost A 100077 Djelatnost udruga građana iz područja gospodarstva i poljoprivrede, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ:2137/1-03/06-14-4 od 25. ožujka 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V

ZA AKTIVNOST A 100077 DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA

 IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE U 2014. GODINI

I.

Pozivaju se Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo i poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Udruge)  da u skladu s aktivnosti A 100077 Djelatnost udruga građana iz područja gospodarstva i poljoprivrede dostave svoje zahtjeve, za što je rezervirano 65.000,00 kn.

II.

Programe/projekte mogu predlagati udruge:

  • koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe/projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije,
  • koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa/projekata, imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje,
  • čiji su programi/projekti osmišljeni na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava.

III.

Prednost u ostvarivanju financijske donacije imaju programi/projekti koji su do sada kontinuirano uspješno provođeni te:

  1. organiziranjem edukacija omogućuju stjecanje novih znanja i vještina,
  2. organiziranjem stručnih ekskurzija omogućuju prezentaciju primjera dobre prakse,
  3. imaju razvojni karakter i promiču Koprivničko-križevačku županiju na državnoj i međunarodnoj razini.

IV.

Udruga može prijaviti najviše tri programa/projekta koji će se provoditi u 2014. godini.

Visina donacije iznosi 50% troškova provedbe programa/projekta, a najviše 20.000,00 kuna po jednom korisniku.

Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak, kao i trošak prijevoza koji se prihvaća u cjelokupnom iznosu.

Programi/projekti se predlažu na obrascima koji su dostupni na www.arhiva.kckzz.hr  ili se mogu dobiti u  Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II:

  • zahtjev – djelatnost udruga građana iz područja gospodarstva i poljoprivrede                 (obrazac 1 – A 100077),
  • podaci o programu/projektu (obrazac 2 – A 100077),
  • troškovnik (obrazac 3 – A 100077)

V.

Obrasci navedeni u točki IV. Javnog poziva podnose se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 12.12.2014. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Antuna Nemčića 5

48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnositelju zahtjeva.

VII.

Javni poziv objavljuje se u tjedniku „Glas Podravine i Prigorja“ i na internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:230-01/14-01/11

URBOJ:2137/1-03/06-14-1

Koprivnica, 07. travnja 2014.

                                                                                                                            Ž U P A N :

                                                                          Darko Koren, ing. građ., v.r.