Javni poziv za Aktivnost A 100076 EU članstva i projekti SAA – donacije udrugama za projekte kojima je odobreno sufinanciranje od strane Saveza Alpe Jadran

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na aktivnost A 100076 EU članstva i projekti SAA, KLASA: 400-06/14-01/44, URBROJ: 2137/1-03/10-14-10, od 26. studenoga 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA AKTIVNOST A 100076
EU ČLANSTVA I PROJEKTI SAA –
DONACIJE UDRUGAMA ZA PROJEKTE KOJIMA JE ODOBRENO SUFINANCIRANJE OD STRANE SAVEZA ALPE JADRAN

Cijeli poziv možete pročitati O V D J E.