Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko – križevačke županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun
i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije

VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA EUROPSKE FONDOVE – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

– magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– znanje rada na računalu,
– znanje engleskog jezika.

Uvjete utvrđene za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14.), ispunjavaju i kandidati/kinje koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na Javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Kandidat/kinja se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezu probnog rada od 3 mjeseca.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: Zakon o hrvatskim braniteljima), dužan/a je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan/a je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Za kandidata/kinju prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.
Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja (opći i posebni dio) i sposobnosti kandidata/kinja (znanje rada na računalu i znanje engleskog jezika) i iz kojih područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za navedene provjere.
Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidat/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– kratak životopis,
– preslika isprave o dokazu o hrvatskom državljanstvu, (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11.,110/15. i 102/19.),
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili potvrdu o radno pravnom statusu osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak,
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona,
– dokaz o znanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.),
– dokaz o znanju engleskog jezika (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Na Javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u Koprivničko – križevačkoj županiji utvrđenog rješenjem o rasporedu.
Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a dužan/a je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije početka rada u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na Javni natječaj sukladno članku 21. Zakona.
Za kandidata/kinju koji/a dostavi prijavu s traženim dokazima u kojima se nalaze osobni podaci smatra se da je dobrovoljno pristao/la da se osobni podaci koriste i obrađuju u postupku javnog natječaja.
Koprivničko-križevačka županija se obvezuje da će s osobnim podacima postupati u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/uprava/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka/, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
Prijave se podnose pročelniku Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko – križevačke županije u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNIK
Darko Masnec, dipl. oec.,v.r.